طــریقــه آســان تبــدیل حــرام به حــلال

امــیرگلبــیدین راکتــیار تولیــدات مــادی و معنــوی دیار کفــر را با آب زمــزم تطهــیر اســلامی کــرده به حــلال تبــدیل میکــند.

دشمنان اسلام و منافقین درین روزها سر و صدا بر پا میکنند که امیر حزب اسلامی که تا دیروز تولیدات مادی و معنوی جهان غرب چون کوکا کولا و فانتا یا دیمکراسی و قانون اساسی را پدیده های دیار کفر دانسته حرام می گفت پس چطور امروز خود دز زیر پرچم امریکا با ایادی کفر شانه به شانه نشسته همبرگر و مک چکن تناول می فرماید.

این دشمنان کور دل و منافقان بی انصاف اما از قبول این واقعیت چشم پوشی می کنند که در جهان اسلام بعد از چارده قرن یک معجزه ای بزرگ رخ داده و ابر مردی در خراسان ظهور کرده که با استفاده از آب زمزم مشکل بزرگ این دیار را برای ابد حل کرده و مصدر خدمت شایانی درین خطه گردیده است.
ما همه شاهدیم که یکی از مشکلات و معضلات بزرگ و اصولی جهان اسلام همین رعایت مسائل حلال و حرام برای مسلمانان است خصوصا مسلمانانیکه در جهان غرب و دیار کفر در مهاجرت زندگی میکنند.

از یکسو ما انسانیم و غرایز و خواهشات طبیعی و انسانی داریم ، از دیدن زیبایی های جنس مخالف لذت می بریم ، از تناول خوردنی ها و نوشیدنی های لذیذ لذت می بریم ، از استماع یک آهنگ دلکش و زیبا و یا دیدن رقص و پایکوبی احساس سرور و شادمانی میکنیم ، ازینکه در جامعه به رای اکثریت احترام گذاشته شود آن را نکو می پنداریم ، ازینکه در یک اجتماع میان مرد و زن مساوات و تعادل وجود داشته باشد آن را مطابق فطرت انسانی خویش می پنداریم و ده ها موارد دیگر ازین قبیل …

اما متاسفانه همه این خواست ها و نیاز های یاد شده از دید اسلام حرام مطلق بوده و یک مسلمان حتی اگر در عالم خیال هم به چنین چیز ها بیاندیشد مرتکب گناه بزرگ گردیده و لهیب آتش جهنم در انتظارش خواهد بود.
پس را حل چیست و چطور ممکن خواهد بود که این دو خربوزه را به یکدست گرفت ؟
برای این سوال درین چارده صد سال کسی نتوانسته جوابی پیدا کند و مسلمان بیچاره به قول معروف میان دو سنگ آرد شده یا با انکار و تحت فشار قرار دادن غرایز و خواهشات انسانی و مطالبات برحق اجتماعی دچار امراض روانی شده و یا از مجبوریت دست به ریاکاری و مقدس مابی زده خود در خفا دست به کاری زده که در ظاهر دیگران را به ارتکاب آن مجرم دانسته و ملامت کرده .

اما بالاخره این ابرمرد دیار اسلام که از ضرب شمشیرش دل دنیای کفر همیش در لرزه افتاده بعد از چارده قرن به معجزات آب زمزم پی برده و با کشف این معجزه بزرگ درد ملیارد ها مسلمان را دوا کرده است.
حالا از برکت آن هر مسلمانی بدون هیچ خوف و هراسی از لهیب آتش جهنم می تواند آزادنه از تولیدات مادی و معنوی جهان غرب و دنیای کفر استفاده برده همبرگر و مکچکن تناول کند ، کوکاکولا و فانتا و حتی ودکا و جانی واکر بنوشد ، در دیسکو ها با رقص و پایکوبی شب ها را به صبح رساند ، از دیموکراسی و حقوق بشر دفاع کند ، خواهان برابری حقوق زن و مرد باشد و حتی از امپریالیزم جهانخوار امریکا دفاع کند همه را اجازه دارد فقط کمی آب زمزم برای تطهر شان بالای آنها بپاشد.

با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

Advertisements