ح . «حریف

دوزخ واقعی و جان گداز زیر پای مادران میهن!؟….

درود های بی پایان وحرمت بی انتها به همه مادران عزیز وگرانمایه وبخصوص به مادران شجاع وجسور ،جنگرده ،عذاب کشیده وداغدار میهنم که کوله بار اندوه های بزرگ ومصیبت های تمام نشدنی سالهای جنگ تحمیلی بیگانگان ودشمنان تاریخی رابرشانه های ناتوان تان حمل نموده ودرحالیکه تمام هستی شما را به آتش کشیده اند ،تاهنوز که هنوز است با گام های استوار وبخاطرپایان این شبهای تاریک وفرارسیدن فرداهای روشن نفس تازه میکنید .

به مناسبت این روز روان پاک همه ای مادران قربان شده وبه جاویدانگی پیوسته را شاد ،خاطرات ماندگار شانرا گرامی وجاویدان خواسته وبرای خانواده ها و بازماندگان شان آرزوی شکیبایی وآرامش مینمایم .

مادران والاگهر ،

متاسفانه برای شما حرفی بنام تبریک وشادباش گفتن ندارم، ودر واقع این دشمنان استقلال ،آزادی ،صلح وعدالت اجتماعی ودرنهایت دشمنان آرامش وسعادت شما باجنایاتی که علیه جان ،مال وشرف شما ،عزیزان وهم میهنان تان انجام میدهند،مناسبت چنین پیام ها راچه رزیلانه وبی شرمانه از شما دزدیده وبرخلاف افسانه «بهشت زیرپای مادران است»،میهن را به دوزخ واقعی وجانگداز برای شما مبدل ساخته اند .

از دیر گاهی وبخصوص در طی سالهای جنگ دشمنان انسان وانسانیت باارتکاب جنایاتی چون تجاوز وخشونت مردسالارانه ،زن ستیزانه وداغدار ساختن تان همه روزه گلیم های سیاه غم واندوه را پهن وپهنتر نگهداشته اند.

درموجودیت حاکمیت های قرون وسطایی جهادی ،طالبی ونظام اسلامی صادره موجود که دراتکا با «شریعت»وسنت های خرافی دینی ومذهبی شکل گرفته ،کشور را به زندان همگانی برای شما مبدل وسد های عظیمی را علیه آزادی وبرابری  شما به وجود آورده وحتا مجال نفس کشیدن رااز شما راگرفته اند .

چنانچه متجاوزین واشغالگران امریکایی با استفاده سو از حربه دین وبنیادگرایی اسلامی ،به خلق، آموزش ،تمویل وتسلیح باندگروه  های بنیادگرای اسلامی پرداخته وبه وسیله همین مزدورانش جنگ های نیابتی خودرا در جهت تحقق اهداف جهانخوارنه شان به پیش می برند .

حاکمیت های که بوسیله اشغالگران از کنفرانس «بن»به بعد از ترکیب جنگ سالاران ،جنایتکاران جنگی ،شرارت پیشه گان وحشی ،غاصبان،مافیای موادمخدر و..تحمیل گردیده اند با تداوم جنایات پایان ناپذیر کشور را به خصوص برای شما مادران به دوزخ تمام عیار مبدل نموده اند .

قانون اساسی موجود که «کتابچه شیطان»ای بیش نمیباشد ،درحالیکه در فصل حقوق وآزادی های شهروندان، اصول وموازین دموکراتیک مندرج در اعلامیه حقوق بشر را ریاکارانه جا بجا نموده است ،بلادرنگ همه ای این نورم های دموکراتیک را به صفر ضرب زده ودریک ماده بعدی این «کتابچه شیطان»چنین صراحت وجود دارد که :«هیچ قانونی در مغایرت با شریعت اسلام قرارگرفته نمیتواند ».شریعتی که شما زنان ومادران را جنس درجه دوم ،ناقص عقل ،ناقص دین ،محکوم تعددزوجات ومحبوس چهاردیوار خانه، وسیله تولید وادامه نسل ،ابزار تعیش وزنباره گی ،دست نگر ومحتاج مردان،موجب سنگسار و…به حساب می آورد . همین است ماهیت زن ستیزانه ومرد سالارانه حاکمیت های اسلامی درجهان امروزی !؟

آنچه دراین اواخر اشغالگران ومزدوران ارگ نشین بر زخم های خون چکان شما مادران چه بیرحمانه  نمک پاشی نمودند ،همانا مورد عفو!؟ قراردادن گلبدین این دشمن آشتی ناپذیر مردم ما ،قاتل سفاک فرزندان ،همسران وجگر گوشه های شما مادران داغدار وبه غم نشسته میباشد که  باری همین امریکایی ها بخاطر ردیابی اش ملیونها دالر جایزه گذاشته بود ،از لست سیاه جنایتکاران خارج وبا قدم گذاشتن  روی خونهای پاک هرازان هموطن کشته شده بوسیله این قصاب ساتور بدست واین تروریست حرفوی به جمع ار گ نشیان اجیر خویش اضافه نمودند .

این جنایتکار قرن که پنج دهه از عمر ننیگین اش را با ارتکاب انواع جنایات سازمان یافته سپری نموده ،بایستی در  دادگاه جنایت جنگی مورد محاکمه قرار گرفته ومحکوم به اشد مجازات میگردید ،در عوض همراه با باند تبهکارش همراه با نقشه های ازقبل تدارک دیده شده اربابان  اش ،کنون منتظر روز های بدتر از امروزباید بمانیم .

در اخیر در حالیکه برای همه شمامادران حماسه آفرین وگهربار آرزوی سلامتی ،خرسندی وبهروزی مینمایم ،آرزومندم تا با کوتاه شدن دستان ناپاک اشغالگران ومزدوران از سرنوشت شما روز واقعی مادررا در زندگی تان تجربه نمائید .

  ح . «حریف

Advertisements