دکتر – صفوی

رژیم ” مستبد قبیلوی ، جایگزین دولت وحاکمیت نیم بند گردید

زمان آن فرا رسیده است که بجای کلمه دولت وحاکمیت ؛ واژه ” رژیم مستبد ” را باید بکارگرفت ، زیرا اگر فاکت های وضعیت موجود کشور را از قتل وقتال عمومی و کشتار های زنجیره ای گرفته تا استبداد و بیداد نمودن رنگانگ تعصبات قومی – زبانی…. ، وبلاخره تا بوجود آوردن بحران های سراسری ودهشت آفرینی ..پهلوی هم قرار بدهیم ؛ درمیابیم که دولت وحاکمیت نیم بند دیروز زیرنام وحدت ملی جای وموقف خویشرا رابه یک “رژیم “مستبد وخود کامه فاشیستی امروز به مفهوم واقعی آن عوض نموده است . متیقین هستم که اکثرهموطنانم درمورد بامن همنوآ خواهند بود. بنآ بصراحت اعلام میدارم ومنطقی هم خواهد بود که بعد از این در نبشته های خویش از واژه « رژیم مستبد قبیلوی کابل» باید استفاده نمود. بناآ اگر امروز افشآ نکنیم فردا تاوان سختی خواهیم پرداخت.بدرود

Advertisements