پرسش: آقای زاخیلوال اگر نام پاکستان در لیست سیاه حمایتگری از دهشت افکنی قرار بگیرد آیا شما حمایت میکینید؟
پاسخ عمر زاخیلوال: نه !!!!
پرسش : آقای زاخیلوال آیا افانستان این قدرت را دارد تا پاکستان را انزوا قرار دهند؟
پاسخ : افغانستان اصلا نمی خواهد پاکستان را در انزوا قرار دهد. من سرتوانمندی خود ما گپ نمی زنم. چنین فشاری بر پاکستان هیچ نتیجه ندارد. چون پاکستان قدرت بزرگ جهانی است. قدرت اتمی جهان است.
کسانی که جرات ندارند برای تحت فشار گذاشتن پاکستان یک کمپین جهانی علیه آن کشور راه بی اندازند تا دست از جنایت در داخل کشور ما بر دارند، پس چطور ادعای دیورند را میکنند؟ حالا بخوبی میدانیم که باند اشرف غنی منفعل و بی کفایت تمام است.

همین جناب بالای ده سال در دولت کرزی وزیر بود. اما بی کفایتی از سر و رویش میبارد. حالا میدانیم که باند کرزی چقدر جوانان پشتون را فریب داده بر گرده شان سوار هستند.