دکترغنی نخستین رئیس جمهوری در تاریخ سیاسی افغانستان است که «سرچپه فیر می کند.»


سفراي افغانستان مقيم كشوري هاي خارجي:
سفير افغانستان در آمريكا داكتر محب پشتون
سفير افغانستان در كانادا شينكي كروخيل پشتون
سفير افغانستان در جرمني علي احمد جلالي پشتون
سفير افغانستان در فدراسيون روسيه كوچي پشتون
سفير افغانستان در ويانا خجسته فنا ابراهيم خيل
سفير افغانستان در خلق چين جانان موسي زي پشتون
سفير افغانستان در پاكستان عمر زاخيوال پشتون
سفير افغانستان در جاپان امين فاطمي پشتون
سفير افغانستان در هندوستان شيدا محمد ابدالي پشتون
سفير افغانستان در استراليا وحيد ويسي پشتون
سفير افغانستان در ايتاليا وحيد عمر پشتون
سفير افغانستان در ناوري شكريه بار كزي پشتون
سفير افغانستان در اردون عبدالله حبيبي پشتون
سفير افغانستان در فرانسه احمد لإله پشتون
سفير افغانستان در مسقط مجنون گلاب پشتون
سفير افغانستان در دوحه قطر پشتون
سفير افغانستان در عربستان سيد جلال پشتون
سفير افغانستان در بلجيم ولي منور پشتون
سفير افغانستان در انگلستان سيد طبيب جواد پشتون
سفير افغانستان در اتريش خجته فنا ابراهيم خيل پشتون
عبدالصمد افغان جنرال قنسل افغانستان در دبي پشتون
جنرال قونسل افغانستان در پشاور پاكستان پشتون
جنرال قونسل افغانستان در كراچي پاكستان پشتون
جنرال قنسل در كويته پاكستان پشتون
جنرال قنسل افغانستان در بن جرمني پشتون
جنرال قنسل افغانستان در مونشن جرمني پشتون 
جنرال قنسل افغانستان مري تركمنستان پشتون
جنرال قونسل افغانستان در إستانبول تركيه 
قريشي برادر خانم كرزي پشتون
جنرال قونسل افغانستان نيويارك لطف الله سادات پشتون
معين سياسي حكمت كرزي پشتون
معين اقتصادي عادله راز پشتون
رييس عمومي مالي و اداري صاحب زاده پشتون 
رئيس دوم سياسي هاشمي پشتون
عرييس رياست سرحدي و امور امنيتي علي خَيل پشتون 
رييس رياست اول سياسي سلطان احمد بهين پشتون 
رييس رياست پنجم سياسي احمد خالد ذكريا پشتون
رييس رياست امور پارلماني صاير بريا پشتون
رييس تشريفات جديد تقرر از نزديك اشرف غني پشتون
رييس رياست انستيتوت دپلوماسي محب سپين غر پشتون
اكمل غني بچه كاكاي اشرف غني مشاور ارشد
در اين آخر در بست هاي دو و سه در اكثريت نمايندگي خارجي افراد تازه توسط اشرف غني بعنوان مستشار وزير مختار ، مستشار و سكرتر اول معرفي شده اند كه بدون استثنا همه شان پشتون از قوم درجه يك هستند ،
بست هاي دو و سوم داخلي وزارت هم كه اكثريت در معاونيت ها و آمرين است در دست پشتون ها و قوم درجه يك است !
حالا شما قضاوت كنيد !؟گزارشنامه افغانستان
Advertisements