تقرر اشخاص متعصب در ارگ (عکس)

نجيب آزاد، معاون تازه تقرر يافته دفتر سخنگوی رياست جمهوری يكی از متعصبان قومی شناخته شده است.

كسانی كه تويیتر و فيسبوک آزاد را تعقيب كرده اند، می دانند كه او همه روزه به توهين و تحقير اقوام كشور و به طرفداری از طالبان می پرداخته است. باورم اين است كه تقرر چنين افرادی در پست های مهم دولتی گمانه زنی ها درباره تفكر قومی رييس جمهوری را تقويت می كند.

رييس جمهور در دوره انتخابات رياست جمهوری گفته بود كه يک برادر متعصب دارد و سال ها است كه با او بريده است اما فعلا طوری كه ديده می شود او بر خلاف شعارهای دوره انتخاباتی خود، عملا به تعصب و قومگرايی پاداش داده و از حلقات شیونيستی حمايت می كند.

مطالب مرتبط

آزاد، منتقد سرسختی که معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور غنی شد

معاون تازۀ سخن‌گوی ریاست جمهوری، پیش ازین بالای مشاور امنیت ملی اتهام وارد کرده بود که وی می‏خواست در یک کودتا حکومت را سرنگون سازد و جنرال دوستم معاون نخست رییس جمهور را ترور کند

نجیب‏ الله آزاد، مسوول نهاد پژوهشگر فوکس که یکی از منتقدان حکومت بود، اکنون به حیث معاون سخن‌گوی رییس‏ جمهور گماشته شده

است

Advertisements