ریس زندان پلچرخی می گوید . هیچ زندانی بنام عضو حزب اسلامی در زندان پلچرخی، نزد مان ثبت و راجستر نشده است
Advertisements