حرامزادگی حد و لمیت ندارد

با قتل و کُشتار صد ها تن از پرسونل اردوی ملی در حادثه ی خونین مزار جنایت شنیع تازه در تاریخ سیاه جنایات طالبان رقم خورد.

  زعیم راستین طالبان آقای حامد کرزی رییس جمهور پیشین، همه کاره امروز؛ این اجیرک استخبارات خارجی و این مداری زیرک تاریخ در کشور مان، بعد ازین جنایت شنیع طالبان، در برار مردم افغانستان تعهد سپرده  چنین اعلام نمود: منبعد طالبان را بخاطر جنایات ایشان برادر خطاب نمی کنم. اما چه شد که حامد کرزی بیشرمانه و دور از اخلاق صداقت و تعهد، فقط بعد از یک هفته نی

تنها طالبان را برادر، بل برادر وطندار خواند.

به گزارش جمهور، وقتی حکمتیار طالبان را برادر خواند، دکتور عبدالله آنان را برادران حکمتیار خواند. اما حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور با آنکه از آمدن گلبدین حکمتیار به کابل ابراز خرسندی کرد گفت:” من یک وقتی طالبان را برادر خطاب کردم، بالای من بسیار اعتراض هم شد، خیلی ها کشته شد، برادرم کشته شد، ولی بازهم من طالبان را برادر خطاب کردم تا روزیکه ۱۵۰ عسکر ما شهید شد، ای کار برایم سخت تمام شد و امروز که شما ( اشاره به حکمتیار ) برادر خطاب می‌کنید ما طالبان را برادر وطن دار خود خطاب می‌کنم”.

پس حرامزادگی حد و لمیت ندارد.ن

Advertisements