مرکز تریک افغانستان در هلمند و قندهار؛ این افراد ادعا دارند که برای نشتر زدن به مزار شریف می روند
شورای ولایتی ولایت بلخ درین پروژه دخیل است!

Advertisements