معلوم میشود که ما سرگزشت تاریخ بخارا را یعنی ” چای خورده جنگ نمیشود” را تکرار میکنیم
————————————————————————————-

دکتر- صفوی
اگر همین اکنون به حال نیاییم  وعاقلانه نه اندیشیم ، فردا خیلی دیرخواهد بود. زیرا از قرایین چنین برمی آید که همه ما متآسفانه هنوزمصروف درگیری ها ی هستیم که هرگز مرحم دردی اززخم های سنگین و ناالتهام شده امروز وفردای مان نبوده ونیست. به این دلیل که غضب وقهر زمان علیه من وتو نهایت بی پرده ، آشکار و دیوانه وار به سرعت درحرکت بوده ولی من وشما پیش ازاینکه برایش تدابیر کامل داشته باشیم وآگاهانه به شکلی ازاشکال مردمان خویشرا ازاین غول قهر زمان ولشکر سیاه که برای نابودی هستی من وتو که تاریخ گواه برآن است که ازهیچ عملی جنایتکارانه دریغ نکرده است ودریغ هم نخواهند نمود کمر همت بستیم وآگاه سازیم ؛ برعکس با اینکه دریک نقطه ساکت و سکوت مانده اییم ، حتی در درون خویش همچون موریانه یک دیگررا درحالت خوردن هستیم . باور داشته باشید بارهاست که تاکید کرده اییم واینبار نیزبا متانت این قلم تاکید میکنم که : اینبار دندان فاشیزم تیزتر وقوی تر نظر به هرزمان دیگر خواهد بود. بنآ اگر برنامه سقوی دوم اندکی سرعت بیشتر گیرد مطمین باشید که دیری نخواهد گزشت که فاشیزم افغانی باتفکر قبیلوی همچون نازی های هتلری که در دوران جنگ دوم جهانی بخاطر گرفتاری یهودیان تحقق پزیرفته بود درو دروازه هرکدام مان را با تشخیص هویت خواهد کوبید وبه قرارگاه های گشتارگاه روانه خواهد نمود. و آنوقت ممکن است حکایت تاریخ مسلمانان بخارایی را که گفته بودند ” چای خورده جنگ نمیشود” را تکرار خواهیم نمود….وقتی چای را نوش جان کردند ، متوجه شدند که درمحاصره عسکر سرخ قرار گرفته اند… اگر فریادی هم کشیده شد که خیلی ناوقت شده بود. ، این حرف من نه خیال است ونه محال…
بدرود