از فرزندان ووارثین جانباختگان گلگون کفن کابلی که به امر ودستور مستقیم گلبدین غدار این نوکر معلوم الحال آی ایس آی،،، پدران، مادران، برادران و خواهران شان بخون غلتیده است واکنون زیر خاک وخاکستر خفته اند، برای خوشنودی روان اوشان دست به اعتراضات مدنی بزنند! تا دیگر هیچ قاتلی در کشور نتوانند خواب آرام کرده خود را مصوون فکر کند.

!ای مردم
! ای جوانان سربلند، سر به کف، غیور و با شرف این مرز و بوم

بیایید دست به دست هم داده و حمام خون کابل را در سال های 1371 الی 1375 در حافظه تاریخ زنده سازید که همه روزه گلبدین وملاعمر زیر رگبار وحشی ترین راکت ها، کابل نازنین را به تل خاک تبدیل نمودند.
برخیزید بسیج گردید! از خون های ریخته ناحق مردم کابل مردانه و شجیعانه دفاع کنید!
گلبدین . طالب وداعش تروریست های ننگین و اجیران تهی وجدان اند

حزب راکتیار, حزب تباهی و بربادی کشور, حزب وطنفروشان و ناموس فروشان و حزب قاتل بیش از 70 هزار کابلی و مجروح شدن حدود یکصد هزار نفر و مهاجرت و بیجا شده گان داخلی که تعداد انها بنابر ار قام کمیساریای سازمان ملل حدود دوملیون نفر را شمارش داده است میباشد. بنابر ان در تاریخ کشور چهره سیاه و منفور گلبدالدین منحیث تروریست بی همتاثبت شده است. نفرین ابدی بر این وطنفروش


شهر مهترلام لغمان امروز مهماندار گلبدین تروریست و جنگ سالار و قاتل بیش

از 60 هزار کابلیان شد

ازمدت سه روز باینطرف تمام دکانها و سرک ها نزدیک محل زیست این شمر مسدود و مردم دچار انواع مشکلات بخصوص مواد اولیه شده اند.