حامیان جهادگران ، داعش را از سوریه وعراق به سوی افغانستان درحل سوق دادن اند

داکتر صفوی

والری سیمیرکوف دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی جامعه مشترک المنافع در کنفرانس امنیت بین الملی درمسکو که درآن اضافه از 85 کشور اشتراک کرده بود روز پنجشنبه گفت:- “نظامیان داعش از عراق و سوریه به سوی افغانستان در حال حرکت هستند و گسترش پایگاه های این گروه تروریستی خطر بزرگی برای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی است”.
وی گفت :وضعیت در افغانستان رو به وخامت است و خطر گروه های مختلف مذهبی رو به افزایش است. منبع – اسپوتنیک