گستاخی پلان شده علیه صلاح الدین «ربانی

به روز جمعه هفته گذشته مقامات پلیس سرحدی میدان هوایی کابل در برابر صلاح الدین ربانی وزیر خارجه که راهی لندن بود، بی حرمتی کرده و اسباب مشاجره و عصبیت فراهم آورده اند. چنان که پلیس مرزی دقایقی از خروج وی جلوگیری کرده اند.
استدلال ظاهراً این بوده که دکترغنی دستور داده است که دارنده گان گذرنامه سیاسی برای سفر به خارج باید برگه مجوز از ارگ با خود داشته باشند؛ درغیرآن اجازه سفر برای شان داده نمی شود. اما این دستور وحکم شامل حال وزیرخارجه که قاعدتاً وظیفه اش رسیده گی به امور خارجی و سفر به بیرون و بازگشت به کشور است، مصداق ندارد و این یک اقدام سازماندهی شده بوده است که هدفش کم نظری سفارشی صلاح الدین ربانی بوده است.
دلیل مشخصی که دال بر سازماندهی از قبل می تواند ارایه شود این است که همه روزه، ده ها تن از مسئولان حکومتی وحتی غیرحکومتی دارای گذرنامه سیاسی از میدان هوایی همانند کاروانسرا استفاده می کنند و کسی مانع شان نمی شود؛ اما وقتی وزیرخارجه با طی مراحل قانونی می خواهد عازم لندن شود، حکم ممنوعیت دکترغنی به یاد شان می آید .کوکچه .