امریکا به تاریخ 13 اپریل به قول خود شان بزرگترین بم غیر اتمی خویش را در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار استفاده کرد.
وقتی بعد از یازده روز امریکا برای  ژورنالیستان اجازه ورود به منطقه ی اچین را داد، تخریباتی که در مورد آن در رسانه ها گفته می شد، چونان نبود. چند درختی سوخته بود. تونل ها و زیرزمینی ها همه ثابت و سالم در جای شان بود.

Advertisements