برای کرزی خیل تجاوز به ناموس مردم اهمیتی ندارد!
 
چیزی را که در هدف گیری تونل های داعش توسط ارتش آمریکا دریافتم پایان ناموس داری بین شمار زیادی از مردم افغانستان است و همیشه بین مردم مسله ناموس داری بسیار مهم بود و ریش سفیدان میگفتند مال صدقه سر و سر صدقه ناموس و طی مدت که داعش در شرق افغانستان ظهور کرد تنها آمار که از رسانه ها نشر شد صدها دختر و زن شوهر دار مردم توسط داعش تجاوز جنسی شد و تاحالا شمار زیاد شان به حیث برده های جنسی داعش مورد استفاده قرار میگیرند ولی هیچگاهی شاهد واکنش کرزی ودیگر مردم که حالا مخالف استفاده بمب مادر توسط ارتش ایالات متحد آمریکا استند نبودم و پرسش در اینجاست که استعمال این بمب بسیار ننگین و شرم آور بود یا تجاوز به ناموس مردم ؟ هارون سمرقندی
Advertisements