ادعای غیر مسولانه ارگ

ادعایی بی پایه وغیر مسئولانه ارگ کابل

دکتر- صفوی
برای اینکه این حاکمیت موجود شهروندان خویشررا همچون پیوسته به گزشته فریب داده باشد وبه جامعه جهانی هم به شکلی از اشکال نشان بدهند که ما دست نشانده کسی نیستیم وگویا ما صاحبان اصلی این وطن خود هستسم وحاکمیت در این کشور مسلط است وبه نوع شرمندگی اعتراف بکنند که گویا دولت افغانستان ازعملیات امریکا درمورد استفاده بمب غیرهستوی ( مادربمب ها) باخبربود ..؛ درحالیکه همه اینرا خوب میدانند که اداره وکنترول زمین وفضای این سرزمین دراختیارکس دیگریست ومن باورمندم که هیچ انسان آگاه به چنین یاوه سرای ها باور نخواهد داشت ؛ به دلیل اینکه اگر واقعآ هدف امریکا ازبین بردن داعش وطالب بوده باشد ؛ پس مطمین باشید که امریکا چنین اشتباهی تاریخی را بخاطر افشای راز این محرمیت بزرگ نظامی به خود اجازه نخواهد داد که حامیان وتمویل کنندگان طالب را که درارگ لم زده اند از عملیات خوبش وآنهم باچنین عملیات خاص باخبر سازند . ومن متیقن هستم امریکا رهبری ارگ افغانستان را دریک عمل انجام شده قرارداده اند ، ورنه ممکن است ارگ از مردن خویش خبر باشد اماازبمباران جلال آباد تا لحظات نشر اخبار قصرسفید قطعآ. {«حتی اکنون سروصداها براین است که پنتاگون یعنی وزارت دفاع امریکا بدون تاییدی ترامپ رییس جمهور امریکا این کار را انجام داده است .منبع – ویستی »} , اینکه چه رسد به اشرف غنی احمد زی

Advertisements