عبداللطیف پدرام: توطئه کلان در راه است

آقاي پدرام در حالي از بلند رفتن سطح تهديدهاي امنيتي عليه جانش سخن مي گويد که اظهارات اخير او در خصوص رسميت بخشيدن به خط ديورند که افغانستان و پاکستان را از هم جدا مي کند باعث تنش و کشيده گي هاي معين و مشخص خود در جامعه افغان شده است.
عبداللطيف پدرام رهبر حزب کنگره ملي وعضو مجلس نماينده گان مي گويد که سطح تهديدهاي امنيتي عليه او بلند است و براي حذف فیزيکي او برنامه ريزي مي شود.
آقاي پدرام در حالي از بلند رفتن سطح تهديدهاي امنيتي عليه جانش سخن مي گويد که اظهارات اخير او در خصوص رسميت بخشيدن به خط ديورند که افغانستان و پاکستان را از هم جدا مي کند باعث تنش و کشيده گي هاي معين و مشخص خود در جامعه افغان شده است.
دکتور عبداللطيف پدرام، اظهار داشت که گفته هاي او بازتاب بخشي از واقعيت هاي تلخ افغانستان است و مردم افغانستان مي خواهند تا هر چه زودتر به معضلي بنام خط ديورند در کشور خاتمه بخشيده شود.
او مي گويد که موضع گيري او در خصوص خط ديورند موافقين و مخالفين خود را دارد، مگر مطمين است که اکثريت مطلق موافق اين گفته ها اند و تا هشتاد فيصد مردم افغانستان از موضع گيري وي حمايت مي کنند.
مگر اين موضع گيري عاري از بروز مشکلات براي او و همکارانش نبوده است.
آقاي پدرام مي گويد که منابع معتبري به او گفته اند که امنيت ملي در حال پرونده سازي عليه او است و شوراي امنيت ملي نيز درتلاش است تا از طرق مختلف بر او اعمال فشار نمايد.
پدرام مي گويد که توطيه کلان در راه است و حلقاتي براي حذف فزيکي وي تلاش مي کنند.
عبداللطيف پدرام در کنار حلقات داخلي، سازمان امنيت ملي هند را نيز متهم مي کند که در برابر او فعال گرديده، زيرا به قول وي تشنج ورزي ميان افغانستان و پاکستان براي سازمان امنيت هند يک هدف است.
او مي گويد: راوي سازمان امنيت هند با استفاده از مهره هايي که در داخل کشور دارد عليه او دست به کار شده است.
پدرام اضافه داشت که تنها او نيست که در کانون توطيه هاي حلقات مغرض قرار گرفته است، بل طرفداران سياسي، قومي و زباني او در ادارات امنيتي و نهاد دولتي با تهديدها و ياوه گويي هاي مواجه شده اند.
وي بارديگر از موضع گيري و گفته هاي خويش دفاع مي کند و مي گويد که اين نظريه اکنون در ميان اقوام ديگر نيز طرفداران زيادي پيدا کرده و بسياري از حلقات و جريان ها خواستار همه پرسي در خصوص رسميت بخشيدن به خط ديورند اند.
پدرام تأکيد دارد که از موضع اش عقب نشيني نمي کند، بل آن را به عنوان يک راهکار براي حل معضل افغانستان دنبال مي نمايد

پیام آفتاب.