امرالله صالح حرف های ضد ونقیض….!

تا مرد سخن نگفته باشد // عیب و هنرش نهفته باشد
” سعدی “
 نوشته توسط دکتر صفوی
اینکه محترم امرالله صالح درمسلک … خویش برازندگی وطرز دیدگاه خاصی دارد ..فکرمیکنم هیچ کسی در آن شکی ندارد.
سالهای قبل یک تعداد و خصوصآ جوانان به این فکربودند که اگر افراد ویا شخصیت های تاریخی پیدا شوند که این کشتی شکسته بی مسیر کشوررا به منزل مقصود برسانند ، یکی ازاین شخصیت ها ممکن است آقای امرالله صالح بوده باشد وتقریبا گویا امید وروزنه های تصوری درزمینه موجود بود. ولی متاسفانه زمانیکه هموطنان بادرک مان بعضی موضعگیری های سیاسی ناعاقبت اندیشانه ایشان از وابستگی به حامد کرزی ومدح ثنا وصفت به دربار اشرف غنی گرفته و تابرخورد ناسلم ایشان درمورد هویت باشندگان این سرزمین میشنوند ، بعضا به این فکر میشوند که گویا این بیانات شان بازی باکلمات جالب استخباراتی رنگ آمیز شده است به گفته بعضی ها گویا تاکتیکی است ..فرض کنیم اگر دقیقا چنین چیزی بوده باشد که من اصلا به اینموضوع باور ندارم ، من به باایشان کاری ندارم وحرفی هم دراینمورد ندارم ..ولی اگراین حرکات وموضعگیزی شان اخفال جوانان وخرچ ازکسیه تاریخ وهویت این سرزمین بوده باشد ، باید بدانند که هرگز این بارکج به منزل مقصود نخواهند رسید واین تار خام درنیمه راه روزی دریده میشود وازهم خواهد پاشید ، زیرا حکم وتجربه تاریخ همین است ..حتی اگرحامیان وتمویل کنندگان سنتی وقوی درعقب شان موجود بوده باشد . به دلیل اینکه ازهجوم اعراب ، چنگیز ، طالب..والی تاکنون این حاکمیت متعصب که نتوانست این هویت رانابود کند ؛ یک شخص وآنهم امرالله خان قبول کنند وبپزیرند که باتمام خوشباوری های شان هرگز نمیتوانند در صد راه این اصلیت قرار بگیرند وچه رسد به اینکه آنرا نابود کنند. من آدم استخباراتی نبوده ونیستم وزمانی حرف های ایشانرا که اکثرابا مدح وثنا بی پایه آغاز میکنند اکثرا به اصطلاح بی خریطه فیرمیکنند میشنوم و آنراتعقیب نموده ام ..وازجمله درمورد کرزی که روزی گفته بود : ” قضیه دراین نیست که درهشت ثور چه اتفاقی افتاد… خداسرملت افغانستان یک رحم بزرگ کد، مویی رییس صاحب جمهور( حامد کرزی) تلف میشد ، دیگه سیستمی ره مه نمیدیدم که این مملک را جمع میکرد ، اینکه ما به یک استیضاح خلاص میشویم شکر گزار هستیم ، اینکه وطن نپاشید مه شکر گزارهستم ، مشروعیت دروجود ارک خلاصه شده دراین وطن ..”. جالب اینکه جناب ایشان زمانیکه از این پست برکنار شدند وگویا خانه نشین شدند مشروعیت این نظام را زیر سوال میبرند وآنرا نظام” نیم بند” دانسته ومیگویند : ” مارا وادار نسازید که به خیابان هابریزیم واین کتله کوچک بی ریشه حریص راازنمایندگی ملت افغانستان خلع کنیم “. وچنین صحبت های ضد ونقیض واقعا برای همه خیلی حیرت انگیز وقابل تعمق است. مطمین هستم اگر این ویدیو را خود روزی بشنوند یقینا خجالت خواهند کشیدند؟ ممکن جواب ایشان این بوده باشد که من مسیول امنیت ریس جمهور بودم ..ولی آیا شما نمیدانستید ویاهم نمیدانید که حامد گزری بعد ازمحمود طرزی بنیان گزارتعصب , تفرقه , رشد تروریزم ؛ انکشاف مواد مخدره وعامل قتل های زنجیره دراین کشور انذ ؟ واگر نمیدانند این عذر بدتر ازکناه است واگر خواسته وآگاهانه درتقویت فاشیزم دست بکار شده اند ..اینرا بدانند که بقول معروف” راهی که میروند به ترکستان است.. “. من متیقین هستم چندی قبل هموطنان ما صحبت امرالله صالح را بخاطر بیستمین سالگرد وفات عبدالغنی خان شخصییت پاکستانی حتما شنیده باشند که من فقط یک قسمت آغاز صحبت شان را جهت یاد آوری اینجا میگزارم :”ا
به اجازه جلالتماب محترم« بزرگ افغانستان» حامدکرزی وبنیان گزار بنیاد کرزی آقای سپنتا« دانشمند» بزرگ افغانستان .مه گاهی وقت ها به شوخی میگویم که کلمه اسبق بدم میاید وضرور نیست که ما وشما به اسم اسبق یاد… ودرضمن سلیمان لایق صاحب شاعر بزرگ دوزبانه و« نماد واقعی…»….
وقتی صحبت ایشان را تاآخر تعقیب نمودم به خود گفتم این آقا درپی چه چیزی است وچرا چنین پیشه را انتخواب کرده است ؟ سالهای قبل من کتابی را مطالعه نموده بودم که گویا تیزهوشی ؛ ذکاوت بلند دربین کارمندان استخباراتی خیلی قویتر است نظر به دیگران حالامعلوم نیست که حافظه ایشان تا این حد ضعیف است که فراموش کرده اند که همین آقای اسپنتا وگویا دانشمند بزرگ به قول ایشان ، امرالله صالح را همراه با دوستان ویاران دیروزی اش را تا همین اکنون همچون یک سنگ فروش میشناسد ؟ ویا اینکه ایشان فراموش کرده اند که این شاعر دوزبانه دوست داشتتنی شان(سلیمان لایق ) مبتکر کتاب« دویم سقاوی» است؟
وضمنا شرم آور ازهمه اینکه وقتی ایشان یک آدم روانی چون غنی احمدزی که مسلک اش جز تعصب علیه اقوام وملیت های غیر پشتون ساکن کشور است ..آقای امرالله صالح برای تایید نمودن اشرف غنی احمدزی دریک نشت انتخاباتی چند سال قبل به مردم با این کلمات مداحی آمیز چنین میفرمایند : ” ما دردوران طالب ها وجهاد صفت های باخود داشتیم ، صلح شورهستیم ؛ خواهر شعر خواندند که دریای طوفانی هستیم که عدو ودشمن رامیزنیم ولی دربین افغانهاکسی دیگری که یک دیدگاه را ترسیم کنند که مانفت داریم ، سرمایه داریم ؛ تاریخ داریم واین احساسات واین رود طوفانی بخاطر سرسبزی وآبادی استفاده کنند , این نیاز به یک ادبیات نو داشت ؛ این ادبیات نو را درافغانستان دااکتر صاحب« اشرف غنی احمدزی» معرفی کردند .. “. صادقانه یاد آورشوم وقتی انسان به این جملات ساده لوحانه و دور ازعدم آگاهی جناب ایشان متوجه میشود که میگوید :« ولی دربین افغانهاکسی دیگری که یک دیدگاه را ترسیم کنند که مانفت داریم، سرمایه داریم ؛ تاریخ داریم…. » نهایت دردآور است زیرا اطفال دبستان این کشور میدانند که ما تاریخ ؛ نفت ؛ سرمایه…..داریم ؛ دقیقا معلوم نیست گاهی ایشان فکرکرده اند که چه چیزی را میخواستند به اثبات برسانند ؟ وهدف شان ازاین سخنان بی معنی چیست ؟ ویااینکه با چنین روش مداحی گرانه منتظر سهمی بودند که تالحال نصیب شان نشده است ؟ ورنه چه کسی ویاکدام انسان عاقل وبا فراصت نمیداند که حاکم این کشور چه کسی است ودرچه مرضی غرق است؟
بخش راپور گویا هییت حقیقت یاب حادثه کندز به اندازه شرم آور وخجالت آور وجانبدارانه بود که حرفی به گفتن باقی نمانده است و این راپور جعلی وتقلبی موقف ایشانرا به حدی ضعیف ساخت که حتی شخصیت شانرا زیر سوال میبرد.. که ممکن سالهای سال درخاطره ها باقی بماند ..لذا من ضرورتی بررسی اضافی دراینجا نمیبنم ؛ زیرا همه میدانند که این راپور شرم آور چراتاالحال به نشر نمیرسد. …
اکثرآ ایشان مجبور هستند ویاممکن است مجبور میشوند که در مسایلی خودرا سهیم ویا مطرح میکنند که هیچ نوع وابستگی نه به صلاحیت ونه هم به مسلک شان دارد.. ، بطور مثال حتی اگر دادخواهی حقوق شهروندی دررابطه به سرنوشت هویتی میشود ایشان بازهم جبهه ضد مردمی را برای خود اختیار میکند ونماینده خدا دادی دیگرا ن میشوند . مثال زنده اش موضعگیری نهایت ناسنجیده وناعاقبت اندیشانه ایشان درقبال دکتور لطیف پدرام .. که بازهم با این عمل خود موضعگیری ناسالمی را گرفتند. …
سوال اساسی اینجاست : معلوم نیست که این عادت به مرگ ایشان که خواسته ویا ناخواسته که حتی هیچ ارتباطی به مسلک ایشان ندارد ودرهرطرف دست وپا میزند بیانگر چه راز های پنهانی میتواند بوده باشد ، هنوز کاملا دقیق نیست ولی روزی همه چیز خواهد افشا شد…
بنآ از طریق این یاد داشت کوتاه  ازایشان واز هوادران شان خواهشمندم که خودرا ناحق درآب وآتش نزنند زیراهیچ سودی دوامداری نصیب شان نخواهند شد ، با این موضعگیری های غیرواقعی جز افکار جامعه رامخدوش و فاشیزم قبیلوی را تقویت مینمایند