تالقان- به گزارش سایت همایون بنقل از(پژواک،٣ حمل ٩٦):  تحقيقات آژانس خبرى پژواک نشان می دهد که يک کمپنى پاکستانى در ولايت تخار، مبلغ  ١،٦ ميليون دالر امريکايى شفاخانۀ دوصد بستر را به غارت برده است.

اين کمپنى پاکستانى، در سال ١٣٩٢ در تالقان مرکز تخار، قرارداد اعمار يک شفاخانۀ دوصد بستر را امضا نمود؛ اما  کمپنى مذکور بعد از يک سال فرار کرد و کارهاى عمرانى شفاخانه را ناتمام گذاشت.

داکتر انوش همتا مسوول بخش اطفال شفاخانۀ متذکره، به آژانس پژواک گفت که اين شفاخانه هيچگونه وسايل طبى ندارد و از اين ناحيه با مشکلات متعدد مواجه است.

انوش افزود که پول وسايل طبى شفاخانۀ يادشده به سرقت رفته، وسايل شفاخانۀ سابقه برايش انتقال داده شده؛ اما اين وسايل معيارى نيستند.

موصوف گفت: “دو ماه مى شود که به اين شفاخانه آمده ايم، شفاخانۀ ولايتى سابقه ١٢٠ بستر بود؛ وسايل کهنۀ شفاخانۀ سابقه را انتقال داديم، همه اتاق ها خالى اند، ساده ترين وسايل را هم دراختيار نداريم؛ زيرا پول ربوده شده است.”

وى افزود که کارهاى ساختمانى شفاخانه تمام نشده، راه هايش که بايد پخته مى شد، نشده و برخى دروازه هايش هنوز هم نصب نشده اند و در بسا عرصه ها نواقص دارد.

نامبرده علاوه کرد که ادارۀ محلى تخار و وزارت صحت عامه، کار اين پروژه را ناتمام گذاشته و به بهره بردارى سپرده است.

وى گفت چنين به نظر مى رسد که وزارت صحت عامه در اين اختلاس دخيل است؛  زيرا به حرف وى تا تکميل شدن کار پروژه، بايد به بهره بردارى سپرده نمى شد.

داکترحفيظ الله ساپى رييس صحت عامه تخار گفت که اين پروژه از سوى کشور آلمان غيراختيارى بود  در مرکز اعلان شده و چند شرکت درآن سهيم بودند، که کمترين نرخ از يک کمپنى پاکستانى (AIRRS) داده شده بود.

نامبرده گفت که قراردادساخت اين پروژه، ميان کمپنى پاکستانى (AIRRS) و کمپنى آلمانى AIPOS و وزارت صحت عامه کشور، به ارزش ٩ ميليون دالر امريکايى به امضا رسيد.

موصوف گفت: “ما از اين پروژه نظارت مى کرديم، کمپنى متذکره در اواخر، همه مواد را به قرض خريدارى کرده بود؛ ما آلمانى ها را در مورد اطلاع داديم که همه مواد را به قرض خريدارى مى کند، آلمانى ها از شرکت متذکره ضمانت طلب کرد، شرکت از بانک عزيزى ١،٦ ميليون دالر ضمانت خط آورد؛ اما بعد از مدتى پاکستانى ها فرار کردند، زمانيکه آلمانى ها به عزيزى بانک مراجعه کردند تا پول را اخذ نمايند، موفق نشدند.”

نامبرده افزود که کمپنى پاکستانى، عزيزى بانک را  فريب داده، ضمانت خط را گرفته؛ اما پول را تحويل نکرده است.

محمد بشير صابرى مسوول کمپنى آلمانى AIPOS  در تالقان، به پژواک گفت که کمپنى پاکستانى براى يک سال، به آنها ٢،٣ ميليون دالر امريکايى ضمانت داده بود.

موصوف افزود: “زمانى که سال به پايان رسيد، ضمانت خط جديد را  از کمپنى درخواست کرديم، کمپنى پاکستانى از عزيزى بانک، به ارزش ١،٦ ميليون دالر امريکايى براى شش ماه ضمانت خط آورد.”

صابرى گفت که در ضمانت خط عزيزى بانک چنين درج است: “زمانيکه پول  از بانک تقاضا گردد، بدون وقفه در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت”؛ اما بعد از فرار کمپنى پاکستانى، عزيزى بانک هم انکار کرد.

نامبرده گفت: “از دوسال  بدينسو تلاش مى ورزيم تا از عزيزى بانک پول را به دست بياوريم، تصاوير شوکت عمران مسوول کمپنى و شفاخانه را به وزارت صحت عامه ارسال کرديم تا وى را گرفتار نمايد؛ اما هيچ اقدام صورت نگرفت.”

وى افزود که همه قراردادها و اسنادى را که با عزيزى بانک و کمپنى پاکستانى عقد شده، به وزارت صحت عامه، ولسى جرگه و مراجع ديگر ارسال نموده؛ اما تاکنون نتيجه اى در پى نداشته است.”

داکتر کرام الدين وکيل زاده رييس اسبق شفاخانۀ ولايتى تخار، درمورد به پژواک گفت که قرارداد تطبيق اين پروژه، در سال ١٣٩٢ با يک کمپنى پاکستانى امضا شده بود.

نامبرده افزود که کمپنى پاکستانى، بعد از پيشبرد مقدارى کار، فرار نمود که باقى امور ساختمانى اش از سوى کمپنى آلمانى و ترکى انجام شد.

مسووليت تحقيق در مورد دوسيه هاى متذکره نيز به وکيل زاده سپرده شده بود.

نامبرده گفت: “اين دوسيه را در مرکز به پارلمان، شوراى وزيران، وزارت عدليه و محکمه ارجاع کرديم، منتظر نتايج آن هستيم.”

حميدزى لالى رييس کميسيون صحت ولسى جرگه، در اين رابطه به پژواک گفت که موضوع متذکره، تاکنون با آنها شريک نشده است.

موصوف افزود: “من در رابطه به شفاخانۀ تخار شنيده ام؛ اما تاکنون اسناد آن به دسترس ما قرار نگرفته است، اگر اسناد در اختيار ما قرار گيرد، ما وزير صحت عامه را به کميسيون خود استحضار خواهيم کرد.”

لالى اين را نيز گفت که نه تنها در تخار، بلکه در مناطق زياد کشور زير نام شفاخانه، پول خارج شده، ولى درجيب هاى شخصى انداخته شده است.

از چند روز گذشته، پژواک تلاش ورزيد تا دراين رابطه نظر مسوولين وزارت صحت عامه را اخذ نمايد؛ اما مسوولين اين وزارت، به بهانه هاى مختلف حاضر به ابراز نظر نمى شوند.

Advertisements