فروش مواد مخدر در کشور قانونی می شود!
آنچه “ان جی او” های تحت پوشش غربی به ویژه سازمان ” سنلیس” انگریزی ها  در آغاز سال های 2000 بر آن تلاش کردند تا کشت- فروش و ترافیک مواد مخدره را قانونی سازند؛ دران زمان با مخالفت پارلمان و سنا این پلان شوم ناکام شد. رسانه های غربی به ویژه بی بی سی برای تطبیق شدن این پروژه ی وحشتناک و خطرناک،  و فریب اذهان مردم  درین راستا مجدانه تلاش های بی حد و حصری را انجام دادند. که خوشبختانه تبلیغات و اراجیف و سم پاشی این بنگاه های نشراتی  ی شیطانی بر مردم افغانستان، به پیامد مطلوب نرسید.
در انتخابات بعدی پارلمان، خارجی ها بیشترین اجیران ریشو و و متعصب مذهبی را داخل پالمان ساختند.در مقابل  آن کمیت روشنفکران و وطنپرستان از پارلمان با طرح سازمانیافته دورساخته  شدند.
حالا که زمینه مساعد شده است،  وزارت مواد مخدر خود تصمیم به پیاده کردن این مامول گرفته است؛ تا همه ی مرم افغانستان را معتاد و مطیع  سازند.ن
برای تصریح بیشتر گزارش مربوط، بالای لینک زیر کلیک فرمایید:
Advertisements