درکانال یک تلویزیون فدراتیف روسیه،درباره نظامیان انترناسیونالیست ازکشورهای جهان،مطالبی به نشرسپرده شده بود.به تعقیب آن فلم مستندی راجع به فعالیت رزمی این سربازان به نمایش گذاشته شدکه ما بخش مربوط به عبدالله شهروند افغانستان را پیشکش خوانندگان عزیز می نماییم:
پدرعبدالله کارمند عالی رتبه جمهوری دموکراتیک افغانستان، درولایت بلخ بودکه در دهه شصت خورشیدی توسط اشراربی فرهنگ به قتل رسید،مادرش نیز ناشی ازبه شهادت رسانیده شدن شوهرش دچار بیماری روحی گردید و وفات نمود وعبدالله بی سرپرست باقی ماند.
عبدالله شش سال داشت که به مقصد آموزش وپرورش به آسایشگاه کودکان به اتحاد جماهیرشوروی فرستاده شد.وی در آنجا تا آموزش دانشگاهی،تحصیلات خود را تکمیل کرد وپس از سقوط جمهوری دموکراتیک افغانستان، نیردرآنجا باقی ماند وبه زندگی خویش ادامه داد.
بعداز اینکه حوادث اوکرائین بوقوع می پیوندد،عبدالله به طرفداری نیروهای مردمی شهردنسک درکنارسربازان انترناسیونالیست می ایستد وبرعلیه متجاوزین می رزمد.
عبدالله درپاسخ به پرسشی چنین می گوید:من بخاطر وفاداری به اندیشه های مترقی وآرمان سوسیالیزم که برایم مقدس اند،در دنسک علیه تجاوزگران اوکرائینی و آمریکایی می رزمم.من نه اجیرهستم ونه مزد بگیر،بلکه داعیه دنسک براساس یک هدف مقدس می باشد،بنابرین وظیفه ما است تا از آن دفاع به عمل آوریم

Advertisements