کابل ، به گزارش سایت همایون بنقل از پژواک حوت ۹۵ : رییس جمهور اشرف غنی طی فرمان امر الله صالح را وزیر دولت در امور اصلاحات در سکتور امنیتی و رییس بورد عالی نظارت بر تعینا افسراد ارشد قواظ دفاعظ وامنیتظ کشور تقرر نمود.

در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری منتشر شده آمده است ، به منظور نهادینه ساختن یک نظام شایسته سالار، ارتقای کادر رهبری، تسریع پروسه اصلاحات درسکتور امنیتی و بررسی امور تعیینات منسوبین عالی‌رتبه ارگان‌های دفاعی و امنیتی، مراتب آتی منظور است:

ماده اول: ایجاد بست ایجاد یک بست خارج رتبه تحت عنوان وزیر دولت در امور اصلاحات در سکتور امنیتی و رییس بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی کشور. ماده دوم: وظایف وظایف دفتر وزیر دولت در امور اصلاحات درسکتور امنیتی و رییس بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی کشور حسب آتی می‌باشد: رهبری بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی کشور؛

ارائه مشوره به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در راستای تعیینات و ترفیعات افسران ارشد اردوی ملی و پولیس ملی؛ نظارت بر تحقق برنامه رشد مسلکی افسران ارشد اردوی ملی و پولیس ملی و ارائه مشوره های مسلکی در زمینه فوق به ریاست ج. ا. ا؛

ارائه نظریات و مشوره های مسلکی به ریاست جمهوری ا. ا در عرصه های دفاعی، امنیتی، سیاسی و اصلاحات در سکتور امنیتی.

ماده سوم: اشتراک در جلسات شورای امنیت ملی وزیر دولت در امور اصلاحات در سکتور امنیتی و رییس بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی، حسب لزوم‌دید مقام ریاست ج. ا. ا جهت گزارشدهی و ارائه مشوره در خصوص انجام وظایف فوق به مجالس شورای امنیت ملی دعوت میگردد.
ماده چهارم: مکلفیت های ادارات دولتی ذیربط وزارت های دفاع ملی و امور داخله مکلف اند در انجام وظایف فوق با وزیر دولت در امور اصلاحات درسکتور امنیتی و رییس بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی همکاری همه جانبه نمایند.

ماده پنجم: تشکیل و بودجه تشکیل، محل کار و بودجه دفتر وزیر دولت در امور اصلاحات درسکتور امنیتی و رییس بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی بر اساس پیشنهاد موصوف در چوکات بودجه دفتر شورای امنیت ملی طبق نیازمندی‌های وظیفوی و لایحه وظایف در مشوره با وزرات مالیه تنظیم میگردد. محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان.

همچنان طبق راپور تلویزیون ملی سيد حسين فاضل سانچارکی بحیث معین نشراتی وزارت اطلاعات و مژگان مصطفوي به حيث معين مالي و اداري وزارت اطلاعات و فرهنگ تعيين شدند.

خانم مصطفوی قبل ازین بحیث معین نشرات وزارت مذکور و سانچارکی مشاور ریاست اجراییه ایفای وظیفه می نمود.

Advertisements