حمله به شفاخانه کار آمریکایی ها است

متاسفانه دشمنان مردم افغانستان صبح امروز چهارشنبه 18 حوت 95، خلاف تمام نورم های اسلامی، انسانی و بشری در شفاخانه چهارصد بستر کابل به جان داکتران و مریضان داخل بستر حمله نموده که تا همین لحظه جنگ ادامه دارد می خواهم رفع مسوولیت نموده حقایق را با شما شریک سازم.

1.

شب گذشته از طریق سفارت امریکا متواتر اعلامیه پخش می شد که ساحات مکرویان و چهار صد بستر تحت تهدید است مردم از خانه های شان بیرون نشوند. آیا عملکرد

حمله امروز توطیه طراحی شده ای از طرف غربی ها نیست؟

2.

می دانم این حمله را بزودی اشرف غنی و عبدالله مانند همیشه با شدیدترین الفاظ محکوم نموده و می گویند عاملان این حادثه را مجازات می کنیم که این هم خاک به چشم مردم زدن است و این دروغ اینها را بار شنیده ایم.

3.

پاکستان تا هنوز در مناطق شرقی افغانستان راکت پرانی می کند آیا دولت افغانستان از نگاه قانون اساسی مسوولیت حفظ جان مال و خاک مردم افغانستان را ندارد به عقیده من ادامه کار این حکومت باعث ویرانی و از هم پاشیدگی وحدت ملی در کشور شده سرنوشت خونین در انتظار مردم خواهد بود.

احمد سعیدی

Advertisements