روز خجسته 8 مارچ گرامی باد

سایت «همایون» بمناسبت روز جهانی 8مارچ  بهترین شاد باش خویش را به پیشگاه زنها عزیز گرامی تقدیم میدارم . همچنان از آن زنها ی گمنام  افغانستان که در راه دفاع از ارمان مقدس آزادی جام شهادت نوشیده اند دورد سپاس میفرستیم

بااحترام

زنان و جهان پیرامون ما

نا هید جعفرپور

جهان پیرامون ما جهانی مملو از خشونت های ساختاری است. خشونت هایی که موتور اصلی اش ۱۰ درصد از قدرتمند ترین و ثروتمند ترین انسانها بر علیه ۹۰ درصد دیگر سکنه جهان بخصوص زنان می باشند. در این جهان که اکنون راست ها در اوج پیروزی خویش قرار دارند، دو درصد از طبقه ممتاز به اندازه کل سکنه ی جهان از دارایی و نقدینگی برخوردار می باشند. تکیه گاه کنونی این نظم اجتماعی جهانی و فرق آن با سرمایه داری پدرسالارانه سنتی، ” جهانی سازی نئولیبرالی ” بر کنترل جنسیتی ـ و سازماندهی سیستماتیک خشونت از طریق نظامیگری و جنگ و نابرابری تحت رهبری ” نئولیبرالیسم” است. بیان قدرتی این رهبریت، رقابت در خشونت و استثماربر علیه بشریت بخصوص زنان می باشد
تفکر فمینیستی به همراه خود عملکردهای متنوع و قدرت تجهیز خاص خود را دارد. اما در جهان امروز این عملکرد ها مورد مخاطره جدی قرار گرفته و مرتبا کم رنگ تر جلوه داده می شوند. اگر فمینیست ها مرتبا به جهان پیرامون خود و به تفکرات خویش به صورت انتقادی نگاه ننمایند و به بحران هائی که مرتبا فمنیست ها را دوره می کند نپردازند و رنجی را که در شرایط امروز جهان به زنان و بخصوص به بخش آگاه آن وارد می شود که این خود پیامد پروسه دردناک زندگی در جهان سرمایه داری کنونی و جهانی سازی نئولیبرالی است را مورد تجزیه و تحلیل و نقد قرار ندهند در این صورت نمی توانند در مقابل این خطرات به موقع عکس العمل نشان دهند.

سازماندهی همبستگی بین المللی زنان در زمانی که رژیم جهانی بازار با قدرت به استثمار بی سابقه زنان در سرتاسر جهان مشغول است، بی شک با زمان گذشته و مناسبات سرمایه داری گذشته فرق های اساسی دارد. می بایست به دنبال اشکال متفاوت از سازماندهی بود که بتوان توسط آن همبستگی بین المللی زنان را قابل رویت نمود و رابطه زنان جنوب و شمال جهان را برای انتقال تجربیات منطقه ای و راه های مبارزه بر علیه رژیم های منطقه ای و رژیم جهانی بازاربرقرار کرد. عدالت اجتماعی بدون برابر جنسیتی در تمامی زمینه ها هیچ مفهومی نخواهد داشت و سرانجامی نخواهد داشت. در جهان کنونی سیاست و اقتصاد و فرهنگ و اجتماع تحت تاثیر مناسبات بازار جهانی قرار دارند. بنابراین برای برقراری برابری جنسیتی می بایست در تمامی این زمینه ها به مبارزه پرداخت و دخالت مستقیم داشت. زمان آن که زنان تنها برای رسیدن به اهداف خود و در بلوک خود مبارزه کنند گذشته است.

اهداف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اجزاء غیر قابل تقکیک اند. فمنیست ها برای نیل به اهداف خود باید سازماندهی ای مناسب این شرایط پیدا نمایند و برای رسیدن به برابری جنسیتی در تمامی این زمینه ها فعال باشند. مسلم است که هیچگاه در این راه ناهموار و دشوار نمی بایست از خواست ها و شعار های مختص خود حتی ذره ای عقب گرد نمایند اما برای تغییر جهان و برقراری عدالت اجتماعی ای همراه با برابری جنسیتی راه چاره ای دیگر وجود ندارد. از این روی بررسی اشکال نوین سازماندهی امر مسلم و ضروری پیش روی جنبش فمنیستی و جنبش زنان چه بطور منطقه ای و چه بطور جهانی است.

برابری جنسیتی نیاز به تغییرات پایه ای در جامعه دارد. جامعه ای که در آن اشکال متفاوت مناسبات وابسته ای که مناسبات نابرابرجنسیتی را مرتبا بازتولید می کنند را از سر گذرانده باشد و برای برابری جنسیتی در همه زمینه ها برنامه ریزی پایه ای کرده باشد. حق حضور در تمامی بخش های اجتماعی و در نتیجه برابری اجتماعی از مسیر حق بر مناسبات اقتصادی و خواست دسترسی برابر به مقام های رهبریت در اقتصاد، سیاست و فرهنگ می گذرد. در اینجا بحث من موضوع مقام و کسب شانس برای زنان نیست بلکه موضوع بر سر بالا بردن کیفیت شغلی و دسترسی به شرایط ورود به بازار توسط زنان است. در چنین جامعه ای دیگر مرکز قدرت و مناسبات رهبریت در اختیار یک جنس قرار ندارد بلکه بر مبنای مهارت ها و ظرفیت ها و دانش فردی رها از جنسیت جامعه سازماندهی می گردد.

شرایط بد کاری و دستمزد های اندک نیروی کار زنانه محدوده های آزاد تجاری و کارخانجات استثمارگر کنسرن های چند ملیتی چرخ های سرمایه داری نئولیبرالیسم را می چرخاند. به این مشخصات می بایست سرمایه گذاری های خارجی هم را اضافه نمود که رشد و صعود درآمد منفعت گران و به دنبالش فقری عریان که در درجه اول گریبانگیر زنان است را باعث شده است که این خود استثمار و تبعیض هرچه بیشتربر زنان را موجب شده است. زنان کارگری که با دستمزد های اندک استثمار می شوند نه تنها به موتور های فقر گسترده جهانی تبدیل شده اند بلکه همچنین به موتور اقتصاد بازار جهانی و اقتصاد لیبرالیزه شده و مدرن و جهانی سازی هم تبدیل گشته اند. کسانی که خود را با آمار ها و ارقام و اطلاعات بازار جهانی مشغول می سازند به تئوری و ضعف های بازار واقف شده و نتیجه می گیرند که تجارت آزاد هیچ علاقه ای به از بین بردن نابرابری های جنسیتی نداشته و برعکس تلاش می کند آن را شدت بخشد تا بتواند هر چه بیشتر استفاده ببرد. در واقع این یکی از کارزار های مهم جهان فمینیست است که بدون حل آن و بدون درگیر شدن با آن نابرابری جنسیتی از بین نخواهد رفت.

طرفداران نئولیبرال آزادی زنان تلاش می کنند که مشکل جنسیتی را غیر سیاسی ساخته و مسیری فردی به آن بدهند. سیاست جنسیتی تفکر نئولیبرالی که تلاش دارد زنان را خام سازد می بایست در مرکز توجه و بحث های تمامی فمنیست های جهان باشد. شرایط زندگی زنان در مناطق مختلف جهان بسیار گوناگون و گاها متضاد هم است. تلاش برای شناخت متحد و زبان سیاسی متحد که بتواند جهت های متفاوت و جنبش های متفاوت و موقعیت ها و جریان های متفاوت زنان را فعال سازد و اهداف مشترک سیاسی و اجتماعی برای مبارزه متحد در راه برابری جنسیتی در تمامی زمینه ها را به وجود آورد، باید یکی دیگر از تم های مهم فمنیست ها در سطوح منطقه ای و جهانی گردد. از سوی دیگر وظیفه چپ هاست که نه تنها در ماه مارس بلکه همانطور که آلیس شواتزر می گوید در تمامی روزهای سال مسئله زنان را محور بحث ها و مبارزات خود سازند زیرا که تنها شرط عدالت اجتماعی رهائی از نابرابری جنسیتی است. به زبان دیگر کلید هر جامعه آزاد و ایدآلی حل مسئله زنان است.

از سوی دیگر در دنیای امروز که سرمایه داری و دولت های راست وخود کامه و خودکامه بنیادگرای حامی سرمایه، بهره کشی غیرقابل تصوری را بر توده های مردم جهان تحمیل کرده اند، به ویژه ستم بر زنان؛ تنها به آزار و اذیت جنسی و جسمی و روحی محدود نبوده، بلکه بهره کشی عمیق تری در بطن این سیستم در جریان است، سیستم سرمایه داری همواره ستم و خشونت بر زنان و مردسالاری را به عناوین مختلف در جامعه بازتولید و تشدید می کند، مبارزه برعلیه خشونت بر زنان، نمی تواند از مبارزه‍ی طبقاتی با سیستم سرمایه داری و بدون دست بردن به ریشه های تاریخی ستم کشی این نظام جدا باشد. اگر چه رهایی کل زنان زمانی تضمین خواهد شد، که به مالکیت و روابط کالایی در جامعه خاتمه داده شود ولی مبارزه علیه اشکال خشونت بر زنان می بایست امری دائمی ومتشکل در بطن همین مناسبات کنونی باشد.

از این روی، زنان باید متشکل شوند. این تشکل هم درسطح کاملا جنسی و زنانه باید صورت گیرد و هم به دلیل داشتن دردی مشترک با اکثر مردان، درصورتی هم راه با موفقیت خواهدشد که هر دونوع تشکل سمت گیری درستی داشته باشد. به زبانی دیگر رهائی زنان به تمامی و صرفا دردست خودشان نمی باشد، درست به همان گونه که رهائی مردان تحت استثمار و ستم نیز بدون شرکت زنان تحت استثمار و ستم درمبارزات شان، ناممکن است

نورالدین همسنگر

به مناسبت روز جهانی زن

رنجور روزگار

بانوی دردها

ای مام دل شکسته ُ رنجور روزگار

غمگین ترین ترانهُ دلهای سوگوار

تاکی غم چو کوه گران میبری بدوش

تاکی زدرد می شکنی گوشه ای خموش

تاکی نشسته در دل خود گریه می کنی

تاکی اسیر کنج قفس بال وپر زنی

بر زخم سینه خنجر خشم دگر زنی

درین فضای سرد وغم آلود مرگبار

نخل امید خویش به تیر وتبر زنی

تاکی چوبیقرار

شام دریغ وحسرت دیرینه سرکنی

باآه وناله هرشب خود را سحر کنی

دگر بس است بار ستمها به شانه ات

چون لاله داغ سینه خونین نشانه ات

آری دگر بس است

از خویشتن برآی وتلاطم بپا بکن

رسم پلید کوی اسارت بهم بریز

آری بپا بخیز

پهنای آسمان وطن بال وپر بزن

ساز زمانه را به نوای دگر بزن

بی ترس وبیهراس

از عمق سینه نالهُ سوزنده تر بزن

دام وقفس شکن

آتش بکام هستی بیداد گر بزن

هر خار وخس بسوز

خودرا زدام حلقهُ غمها رها بکن

برخیز استوار

تا آنکه دست خویش نیاری زمام خویش

هرگز گره مشکل تو وا نمی شود

بی آنکه هرقدم

با کاروان سیر زمان همسفر شوی

دربی گشوده از پی شبها نمی شود

بی آنکه این کرانهُ دشوار بگذری

این زنده گی برای تو زیبا نمی شود

کاین درد بیکران

هرگز بدست غیر مداوا نمی شود

خورشید گر نتابد ازآنسوی آسمان

شبها زپا فتاده وفردا نمی شود

باید شکست هر در ودیوار کهنه را

باید دوباره ساخت زنو عالم دگر

این نکته ثبت دفتر اندیشه ها نمود

بی کار زار مشترک وعزم پایدار

درین فضای سرد

هرگز نشاط راحتی بر پا نمی شود

هرگز جدا زهم

دنیا سرای زیستن ما نمی شود

هالند-مارچ ۲۰۱۷

نورالدین همسنگر

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

برگزاری روز جهانی زنبا سخنان سیلی (غفار)

در ونکوور کانادا

از روز همبستگی بین‌المللی زنان چهار مارچ در ونکوور زبیای کانادا به اشتراک عده ی کثیری از زنان مبارز ومردان دانشمند و حقوقدان طبقه ی زن به همیاری انجمن‌ها و نمایندهگان زنان از کانادا برگذار شد

درین مراسم با شکوه خانم اعظمی گرداننده ی مراسم و یکی از زنان مبارز در رابطه به گرامیداشت روز جهانی زن به پاس مبارزات و مقاومت پیگیرانه زنان سراسر جهان سخن گفت

و از قهرمانی زنان مبارز تاریخ ساز که برای اولین بار سنگ بنای این روز را گذاشتند به نیکویی یاد اور گردید

سپس پیامهای همبستگی که عنوانی کمیته برگذاری جشن روز جهانی زن زریعه اسکایب رسیده بود به روی پرده گذاشته شد

که پیانگر درد ، الام و رنج زنان در ادوار مختلف در جامعه مرد سالاری و زن ستیزی کشور های مختلف و بخصوص اسلامی رنج می‌بردند بود که طرف استقبال قرار گرفت.

سخنان پر بار خانم سلی غفار از کشور پر از رنج و درد افغانستان درین مورد در لوحه یی انعکاس یافت که درد زنان مردمش را باز گو میکرد و از شهید با‌شرف فرخنده یاد اور شده است.

خانم سیلی غفارگفت

هشتم مارچ رو ز در هم شکستن زنجیر های اسارت طبقاتی است

زنان افغانستان طی سالیان متمادی اولین و اسان

ترین قربانیان دد منشانه ی باند های ادمکش بنیاد گرایی تنظیمی و طالبی بوده این روز تسلیت گویی و پیمان بستن زنان است . زنان خاور میانه و کشور های اسلامی به دوزخ سوزان بسر می‌برند

مشت های گره خورده برای پیکار عظیمی جهت تغییر این وضعیت اسفناک بکار گرفت.

سخنان خانم غفار در اوج احساسات انقلابی و استقبال ذاهد الوصف از طرف حاضرین بدرقه میشد

محفل با رقص وپایکوبی تا نیمه های شب ادامه یافت

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

وزارت عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان

دفتر سخنگو

کابل- سه شنبه 17 حوت 1395                                خبرنامه

 

1685 برنامۀ آگاهی دهی حقوقی برای (865.298) تن از شهروندان کشور به منظور جلوگیری از خشونت علیه زنان برگزار گردید.

این برنامه ها در سال مالی 1395 برای (865.298) تن از شهروندان کشور به شمول (26.855) تن زنان، برگزار گردید.

هم‌چنان، در این یک سال، تعداد (47.234) نسخه نشریه ها و جراید، در بارۀ حقوق اساسی اتباع، منع خشونت علیه زن، حقوق مالی و غیر مالی زن و منع ازدواج‌های اجباری در سراسر کشور نشر گردید.

به این منظور، وزارت عدلیه، کمپاین سه ماهۀ ویژۀ منع خشونت علیه زنان را برای (3710) تن از متنفذان، معلمان، دانش آموزان مکاتب، دانشجویان پوهنتوهای دولتی و خصوصی، از طریق راه اندازی پارچه های تمثیلی، مسابقه دانش حقوقی از طریق رادیوهای مرکزی و محلی و برنامه های آموزشی، برگزاری کرده است.

کمپاین منع خشونت علیه زنان از ماه جدی تا اخیر حوت سال روان، درهفت ولایت های (کابل، بلخ، کندز، هرات، بامیان، بدخشان و ننگرهار)، جریان دارد.

این برنامه های آگاهی دهی در بارۀ حقوق مالی و غیر مالی زن، وکالت، وصایت و قیمومیت ( یکی از چپتر نوت های آگاهی دهی حقوقی)، اجراآت ارگان های عدلی و قضایی، روند محاکمات قضایای مدنی و معرفی اداره های مساعدت‌های حقوقی برگزار گردیده است.

مقرره منع آزار و اذیت زنان یکی دیگر از اسناد تقنینی مهمی بود که امسال، تسوید، تدقیق و طی مراحل شده و قرار است تا این سند منحیث قانون، طی مراحل و نافذ شود. هم‌چنان، استراتیژی و پلان عمل منع خشونت علیه زنان تهیه شده است.

بر بنیاد مادۀ 56 قانون اساسی، آگاهی دهی حقوقی یکی از مکلفیت های وزارت عدلیه است.

وزارت عدلیه از طریق مکاتب، نواحی شهر و ولسوالی ها، مساجد، پرورشگاه ها، ادارات دولتی، مراکز اصلاح و تربیت اطفال، پیام‌های کوتاه رادیویی، نشریه‌ها و جراید، آگاهی دهی حقوقی می‌کند

+++++++++++++++++++++++++++++++++

تجلیل ازروزجهانی زن درکشورهالند

به پیشواز هشتم مارچ روز جهانی زن ،محفل باشکوهی از سوی شورای سراسری زنان افغان در هالند بتاریخ 4 مارچ در شهر آرنهم کشور شاهی هالند دایر گردید.گرداننده گی این محفل را که خانم یاسمین همسنگر سکر ترمسوول شوارای سراسری زنان افغان در هالند ویکی از فعالین سابقه دار نهضت زنان افغانستان وبانو نیلوفر زیارمل عضوفعال شورا بدوش داشتند،در آغاز خانم سهیلا زحمت ریس شورای سراسری زنان افغان درهالند درپیوند با هشتم مارچ روز جهانی زن صحبت نموده ،از اقدامات ارزنده شورا درزمینهُ تشکل وآگاهی دهی زنان درعرصه های مختلف یاددهانی کرده وحمایت قاطع خودرا از نهضت داد خواهی زنان در داخل کشور ابراز داشت.
همچنان خانم سهیلا زحمت ازآنها ییکه در برگزاری محفل خجسته روزجهانی زن در شهر آرنهم سهم فعال گرفته بودند سپاسگزاری نمود.
بعدا خانم سعیده طلوع معاون شورای سراسری زنان افغان درهالند وریس انجمن همبستگی زنان شهر اندوفن ،خانم یاسمین زیارمل معاون شورای سراسری زنان افغان درهالند،خانم جمیله زمان انوری نطاق ورزیده وسابقه دار رادیو تلویزیون ،خانم زلیخا پوپل فعال سیاسی واجتماعی،محترم ولی محمد زیارمل فعال سیاسی واجتماعی ،خانم ناهید علومی مدیر مسوول فصلنامه بانو وسکرتر مسول اتحادیه انجمن افغانها در هالند،خانم انجنیر فردیانا شاعر ،نویسنده ونقاش چیره دست،خانم داکتر فهیمه پوپل فعال اجتماعی ، خانم عزیزه عنایت شاعر ونویسندهُ شناخته شده ،خانم فتانه مقتدر شاعر ونطاق ورزیده ،خانم زیبا یارزی عضوهیت رهبری ،خانم فاطمه سیامی نطاق سابقه دار رادیو تلویزیون وخانم ستوری احمدی ضمن سخنرانی های شان درمورد اهمیت برگزاری روز جهانی زن از کار وفعالیت های سازنده شان در عرصه های گوناگون اجتماعی وفرهنگی بخاطر دفاع از حقوق وآزادی های مسلم زنان یاد آوری نموده وقسمت های از تلاشهای شانرا تصویری به نمایش گزاشتند.
در ادامه محفل دسته گلهای زیبایی که از طرف شورای سراسری زنان افغان در هالند تهیه گردیده بود برای تعداد اززنان بپاس قدردانی از کار وتلاشهای آگاهانه آنها در عرصه های گوناگون توسط محمد ولی زیارمل ،نورالدین همسنگر ُپروفیسور داکترنثار احمد صدیقی،خانم سهیلا زحمت ،،خانم سعیده طلوع ،خانم زلیخا پوپل وخانم یاسمین زیارمل وخانم ماری کریمزاده اهدا گردید.
بدین مناسبت پیامهای تبریکیه نیز از جانب ولی محمد شاهپور ریس اتحادیه انجمن افغانها درهالند وخانم ناهیدد صدیق علومی مدیر مسوول فصلنامه بانو یگانه نشریه زن دراروپا عنوانی شورای سراسری زنان افغان در هالند مواصلت ورزیده بود.
محفل با اجرای کنسرت جالب ودیدنی توسط هنرمند با استعداد وخوش آواز کشور داود حبیبی در اوج احساسات حاضرین بپایان رسید.

گزارشگر شورای زنان افغان در هالن

++++++++++++++++++++++++++++++++

  روز جهانی زن خجسته باد

به بزرگی آسمانها ، روشنی کهکشانها ، افق آرزوها ، طنین فریاد ها ، خروش آزادگی وصدای همبستگی ها روز جهانی زن را برای زنان رنجدیده کشورم وتمام زنان آزاده جهان تبریک میگویم .

روز هشتم مارچ فرصتی است برای گرامیداشت از روز زن ، روز حماسه ها وقربانیها ،روزهمبستگی زنان سراسرجان . هشتم مارچ فرصتی است برای ارجگذاری واحترام گذاشتن بمقام والای انسانی زن است ،هشتم مارچ در واقع فرصتی است برای ابراز همبستگی وهمسویی با جنبش آزادی خواهی زنان جهان وبخصوص همدردی با زنان مظلوم افغانستان . زنان افغانستان از گذشته های دور وسده های پیشین تا بدینسو در آتش تعصبات قومی دینی ، جنسیتی ، سنتها وفرهنگهای دیرینه اجتماعی بدوی وعقبمانده میسوزند . زیرا که فرهنگ پوسیده نظام ارباب رعیتی وملوک الطوایفی  در رگه های اجتماعی جامعه افغانستان هنوز ریشه عمیق دارد که بر پایه ی آن زورمندان واربابان قدرت با خشن ترین برخورد شان حقوق زنان را پامال وآزادی های زن را لگد کوب کرده وبشکل آگاهانه ونا آگاهانه نیمی از نفوس کشور را فلج میسازند .

 این روش ناهنجار اجتماعی بر زندگی مردم در تمام عرصه ها تاثیر منفی وزیانباری را وارد میکند .در کشوریکه نیم پیکر جامعه مریض وفلج باشد چه میتوان از رشد فرهنگی ، اقتصادی واجتماعی وتامین حقوق وآزادی های مدنی توقع داشت .

طوریکه معلوم است زنان از آغاز پیدایش تا بدینسو بخاطر تامین حق کاروآزادی در داخل منزل وخارج از آن تلاش ومبارزه کرده اند . چنانچه در منازل،  خدمت ومواظبت از فرزندان ، ودر بیرون از منزل  همپای مردان در مزارع وتولید ودر میدان دفاع از وطن ، همصف مردان مدافع وطن ، راه مبارزه طولانی  را برای آزادی ،صلح ودموکراسی طی کرده وافتخارات بزرگ آفریده اند .

زنان افغانستان طی یک قرن گذشته در زمان اعلیحضرت غازی امان الله خان علم آزادی ونهضت زن را بخاطر رهایی زن از ستم نابرابری وتامین حقوق حقه شان برافراشتند و برای بدست آوردن حق کار وتحصیل ،حق آزادی ومصونیتهای فردی آزادی بیان ،اجتماعات ،وسایر فعالیتهای مدنی وسیاسی رزمیدند که بر بنیاد آن انجمن حمایت نسوان ،اتحادیه زنان ،موسسه عالی نسوان منحیث کانون نهضت آزادی زنان در پایتخت کشور ایجاد گردید .

در راستای مبارزه آزادی خواهی زنان کشور برای نخستین بار سازمان دموکراتیک زنان افغانستان در سال ۱۳۴۴خورشیدی برهبری دکتوریس اناهیتا راتبزاد بنیان گذاشته شد وجنبش زن در کشور سراسری گردید ه ودر جریان مبارزات آزادی بخش زنان در حمایت حزب دموکراتیک خلق افغانستان وپس از تحول ورویداد  ثور۱۳۵۷ زنان افغانستان به تمام حقوق وآزادی های خود نایل گردیدند . دسترسی به تحصیلات عالی در داخل وخارج کشور ،مشارکت زنان در تمام قدمه های دولتی از پایین تا مقامات رهبری حزبی ودولتی وسایر موسسات تولیدی صنعتی ونهاد های فرهنگی وحضور گسترده زنان در عرصه های سیاسی واجتماعی کشور وساختار های مردمی وشوراها ،در تامین حقوق مساوی زنان با مردان حق اجتماعات ،تظاهرات انتحابات وآزادی مطبوعات ومبارزه بخاطر تحقق اهداف آزادی خواهی ودموکراتیک زنان تحقق یافته وبه جنبش سرتاسری مبدل گردید که این تحولات دموکراتیک ومترقی برای ارتجاع وآمپریالیزم غیر قابل تحمل گردید وپس از جنگ تحمیلی پانزده ساله در کشور در پی تغیرات سیاسی چرخ ترقی وتعالی جنبش زنان بدست عقبگرایان سیه دل ووابستگان پاکستانی آنها متوقف گردید .

بارویداد ۱۳۷۱ خورشیدی تغیر نظام دموکراتیک در کشور زنان اولین قربانی جنگ های خونین پسا نظام دموکراتیک را تشکیل میداد . درین دوره سیاه بود که زنان از کلیه حقوق دموکراتیک محروم وآزادی زن لگد مال گردید . بارویکار شدن دولت جهادی زنان مورد خشونت بی پایان قرار گرفتند و در زمان تسلط مرگبار طالبان در نظام دولتی ، زنان هردم شهید کشور حتا از حق برامدن از منزل را نداشتند وپس از طالبان نیز زندگی زنان برغم تغیرات اندک ، در زیر چکمه های خونین زورمندان در شرایط جنگ وجهل وعقب ماندگی وتطبیق همان روشهای ناهنجار سنتی وتعصبات جنسیتی به چالش کشیده شد وسرنوشت زن بدست عقبگرایان زن ستیز وگروه های جهل وفساد ومدعیان دروغین اسلام باقیماند که بر بنیاد آن ، زندگی برای زنان غیر تحمل گردید و هزاران زن در کشور شوهران وعزیزان خانواده خود را از دست داده آواره گردیدند وصدها زن مظلوم کشور جانهای خود را ازدست دادند وهزاران زن دیگر با ازدست دادن اعضای بدن خود بصفوف معیوبان ومصدومان قرارگرفتند. طوریکه معلوم است پاکستانی ها در جنگ نیابتی علیه مردم افغانستان همواره دست به حملات خونین زده طبق اطلاعات منابع خبری صدها دختر صغیر وکودکان بیدفاع را از مناطق دور افتاده کشور می ربایند

اما دولتهای زیر نام وحدت ملی در اصل وحشت ملی نی تنها به داد ودفاع آنان رسیدگی نمیکند بلکه بمنظور فریب اذهان عامه  شعبات ونهاد های مدنی واجتماعی را بنام زنان تاسیس و  روز زن را به اشتراک زنان صدر نشین نظام  بطور نمایشی وتقلبی در کشور بنمایش میگذارند که هیچ رابطه ای به حقوق وآزادی زن وتغیر زندگی قشر زن ندارد . تا هنوز زنان در زندانها بیسرنوشت بسر می برند هزاران زن فراری از میهن ، هزاران زن مریض ومعیوب ومعتاد به مواد مخدره وهزاران دختر صغیر در پنجه قصابان بیرحم محلی وصدها هزار زن در پنجه تعصب زورگویان جهل وجهالت ومیلیونها زن فقیر کشور در چنگال فقر ومرض وگرسنگی وبیخانمانی گیرمانده اند که دولت داران وزورمندان زیرنام اسلام بگروگان گرفته اند.

 در حالیکه هر نوع تبعیض ، نا برابری ، تعصبات قومی ،سمتی ،زبانی وجنسیتی برخلاف اسلامیت ،انسانیت وآدمیت وبرضد ارزشهای اخلاقی ومحکوم بزوال است و تمام جوامع مدنی وحقوق بشر آنرا بشدت محکوم میکنند. بنا برآن زنان افغانستان برای ریشه کن ساختن تمام تبعیضات وتعصبات دد منشانه بمنظور اعاده حقوق شان تا پای جان خواهند رزمید . زنان کشور ما بیشتر از هر زمان دیگر به اتحاد ومبارزه ،تحصیل ودانش وتشکل در جنبش سراسری نیاز دارند . زیرا تحصیل وکسب دانش ، زنان را قادر به تشخیص حقوق وآزادیهای شان ساخته  با مبارزه عادلانه وآگاهانه میتوانند به آرمانها ی دیرینه و سرمنزل پیروزی برسند .

 نادیه کوچی