unnamed

ح . « حریف»

آلمان -مارچ 2017

!بخاطر بزرگداشت از هشتم مارچ ،جشن همبستگی زنان

unnamed

!! «شریعت»وسنت های خرافی سد های  بزرگ علیه آزادی وبرابری زنان

 از همه اولترهشتم مارچ یا جشن همبستگی جهانی زنان رابرای  همه ای انسان دوستان وزنان آزاده جهان وبخصوص زنان،مادران ،خواهران وهمسران جنگزده وعذاب کشیده میهن ما مبارک وشاد باش میگویم

هشتم مارچ فرصتى است براى بزرگداشت زنان مبارز و دادخواه  كه بخاطربرابری جنسيتی و رفع تبعيضهای اجتماعی به پا خاسته ودر برابر هیولای ارتجاع سیاه مذهبی، استبداد ودیکتاتوری های حاکم با قبول تهدید، شنکنجه ،زندان ،تبعید و… چه بساکه جان های شیرین خود را در راه رسيدن به آرمان هايشان نیز از دست داده اند،

روان همه قربانیان اهداف والا وانسانی سعادت انسان وبخصوص آزادی وبرابری زنان شاد وخاطرات ماندگار شان گرامی وجاویدان باد

!درود فراوان نثارهمه ای مبازران نستوه وپیش گامان جنبش های آزادیبخش ملی ونهضت رهایی بخش زنان

روز جهانی زن ياد آور مبارزه ، تلاش وقهرمانی های انسانهايی است كه در مقابل تعصب هاى جاهلانه دینی ،مذهبی  وقوانين ضد حقوق وآزادیهای زنان ايستاده  و خواهان رسيدن به حقوق انسانی و رفع نا برابريها درقوانین ووضع قوانین عادلانه در جهت بهبود اوضاع نابسامان اجتماعی واز جمله در عرصه های مختلف حیات قشر بزرگ زنان شده اند .

ما در حالی به استقبال این روز میرویم که زنان جنگزده ومصیبت دیده ما از  ابتدایی ترین خقوق وآزادی های اجتماعی ومدنی محروم اند ..

زنان مهین ما در طول تاریخ زندگی محکومانه ایشان ، در زیر پاشنه های آهنین و سرکوب گرانه ای جامعه طبقاتی و قبیله سالار بر بنیاد دساتیر وسنت های 14 قرن قبل وحاکم بودن مناسبات مرد سالارانه چه عذاب های عظیم وقربانی های وحشتناکی را که متحمل شده اند .

چنانچه اگر از گذشته های اسفناک وسرگذشت غمبار زنان درطی تاریخ پراز رنج وعذاب آنها بگذریم ،در موجودیت حاکمیت های جهادی!؟ وامارت سیاه طالبی که همه برخوردهابرمبنای اصول واساسات «شریعت »برقرار گردیده بود زنان میهن ما فلاکت بار ترین روزهای زندگی شانرا رقم زدند.

پس از تجاوز واشغال کشور توسط نظامیان امریکا – ناتو وشکل گیری جمهوری اسلامی!برمبنای قراردادهای «بن»که زیر سایه وحمایت مستقیم واشنگتن وناتو وبدور از حضور نمایندگان نیروهای ملی ،دموکراتیک وترقیخواه وبخصوص درعدم حضوراشتراک فعالان حقوق زنان تدویر یافت ، اشغالگران اهداف هجوم خود را شعار های دروغین «استقرار دموکراسی ودفاع از حقوق بشر» و«مبارزه باتروریزم» عنوان کردند،خاکی سیاهی بود که در روز روشن بر چشمان بینای مردم ما پاشیدند،طوریکه از یکطرف خود به شعار های متذکره باور نداشته واز جانبی  درحالیکه  تروریستها ،رهبران باندهای جهادی ، جنگ سالاران،مافیای موادمخدر،مفسدین اداری،تکنوکرات های مزدور ودر نهایت  جنایتکاران جنگی وناقضان حقوق بشررا به قدرت رسانیده بودند،به تعمیل آن موظف شدند!؟  .از جانبی  حاکمیت دینی راتحت نام «جمهوری اسلامی »که در مغایرت ومنافات با ارزش های دموکراتیک وموازین حقوق بشر قراردارد را بحیث نظام سیاسی بر مردم ما تحمیل نمودند. قانون اساسی موجود افغانستان بیشتربه «کتابچه شیطان»مشابهت دارد در قانون اساسی با وجود آنکه در بخش حقوق وازادی های اتباع اصول وموازین دموکراتیک جا داده شده ولی یکی از مواد تصریح می نماید که «هیچ قانونی نمیتوانددر مخالفت با شریعت اسلام ویادرمطابقت همین «شریعت زن ستیزوآزادی کش »  قرار بگیرد» .برمبنای همین کتابچه شیطان که بنیادگراهای مذهبی ،روحانیون وعلمای دین!دستان بالادارند چه امیدی برای تعمیل حقوق وآزادیهای دموکراتیک برای اتباع وبخصوص  رهایی ونجات زنان از هیولای   نابرابری های اجتماعی وجنسیتی حاکم بر آنها میتواند وجود داشته باشد !؟

شرایط حاکم موجود دست های زنان را دربرابر خواسته های عالانه ایشان از پشت بسته اند .

برخورد «شریعت»با زنان که همراه با سنت های خرافی با شیوه های غیر انسانی پیگیری شده است هماناپذیرفتن زن به حیث جنس درجه دوم ،،زندانی چهاردیوار خانه ،وسیله تولید نسل،اسباب خوشگذرانی وتعیش ،تابع اوامر مردان ودست نگر آنهاو…. بحساب می آید. اصول ودساتیر شرعی که بیشتر از 1400سال بدین سو بر حیات جوامع اسلامی ومنجمله زنان مسلمان حاکم است بحث قوانین دایم العمروبدون کوچکترین تغیر وتعدل نافذ می باشد که مسلمن پاسخ گوی مطالبات زندگی پیشرفته ومتمدن امروزی نمی باشد .

 چنانچه زنان وقتی بخاطر دفاع از حقوق وآزادی های  مدنی شان  مطابق دساتیر دموکراتیک با خشونت وتجاوز مقابله نموده ودر نهایت مجبور به ترک محیط خانواده می شوند با تاسف این حرکت  مطابق دساتیر«شریعت»که زن را محصورخانه وفرمانبردارمردهابه شمار می آورد، جرم تلقی شده ،برعلاوه توافق خودی به ازدواج ازطرف زنان «زنا» تلقی شده وعاملان آن مطابق دادگاه شرعی محکوم به مجازات های  سنگین میشوند. و….از طرف ديگر بي مسئوليتی و بي كفايتی حاكمان ، مشكلات اجتماعی فراواني را بوجود آورده؛ تن فروشی و خريد و فروش زنان، ازدواج های اجباری ،تعدد زوجات، حجاب اجباری ،جداسازی جنسیتی،  اعتياد و اسید پاشی و…. خودكشی و خودسوزی ،شکنجه وآزار جسمی تا سرحد مرگ ،گوش وبینی بریدن ها، ناهنجارى هايى است كه از بطن جامعه مردسالار دينی و تبعيض آميز روزگار زنان را سیاه کرده اند ..

حمایت از ارزش های حقوق بشر وتامین حقوق وآزادیها برای زنان  بوسیله حاکمیت های تحمیلی ومزدور واشنگتن ،مضهکه بیش نیست ،اینکه کمیتی اززنان به اشکال نمادین ونمایشی در پارلمان جنگ سالارواینجا وآنجا به نظر خورده وایجاد نهاد های مدنی زنان در شریط موجود که اکثرن شکلی ودستوری اند کدام کاری رادر جهت بهبود زندگی فلاکت بار زنان کشور ما از پیش نبرده ،بلکه  اوضاع نا هنجار زنان هر روز نسبت به روز دیگر بد تر  شده می رودوهمه اینها بستگی به آن دارد که ارگ نشینان تحمیلی، بی کفایت ، فاسد ومافیایی درحمایت کامل اربابان جهانخوار واشغالگر شان  کدام برنامه برای بهبود اوضاع اجتماعی ومنجمله حیات زنان به حیث نیمی از پیکر جامعه ما ندارند …….

!برافراشته باد پرچم داد خواهانه زنان بخاطر آزادی وبرابری جنسیتی،صلح وعدالت اجتماعی

!ننگ ونفرین ابدی بر حاکمان ارگ نشین وحامیان جهانخوار بین المللی شان

 

Advertisements