unnamed

.!! آقای داکتر عبدالله عبدالله شما وهمبستگان تانرا خطاب میکنم
{ برای اولین وآخرین بار…}

دکتر- صفوی
باورکنید که نمیخواستم هرگز نه مزاحم شما ونه هم برای خود ضیایع وقت شوم ، ولی مجبورشدم که حد اقل زبان بکشایم .. زیرا شماوهمکار تان (اشرف غنی احمدزی) درحریم «هویتم » که درحقیقت انسان بودنم را تعریف میکند تجاوزنمودید .ممکن است شما فرصت مطالعه این یاد داشت ویاهم علاقه به خواندن چنین نبشته ها که به دل شما نه چندان چنگ بزند را نداشته باشید ، ولی من رسالت تاریخی وانسانی خویش به مثابه یک «تاجیک» که شهروند وزاده این سرزمین هستم  به شکل ممکن حتی از فرسنگ ها به دورازاین مهین به  گوش شما برسانم ..درحقیقت درطول این مدت ازنشت شرم آور” بن” تا اکنون که شما تا اینجا در دربار خدادادی رسیده ایید وبه اریکه قدرت لم زده ایید دقیقآ این اولین مراتبه است که به آدرس شما چیزی مینویسم …البته بجز هفته قبل درمورد مفهوم” تعریف از دوست ودشمن” یک نبشته کوتاه درمورد دیدگاه شما داشتم. گرچه تمام جریانات واوضاع را ارطرق ممکن تعقیب میکنم ومیدانم که دراین سرزمین چه میگزرد….از آنجاییکه این تنها شما نبودید ونیستید که در مشکل سردرگمی سراسری پنجه نرم مینمودید ودران غرق شده ایید ، لذا من هم میدانستم ومیدانم که چیزی به گفتن موجود نبوده و نیست …. من حتی کاری ندارم که این چوکی را به شما که تحفه داداه است که اکنون ازاینطریق حکم صادرمیکنید ولی درظاهرامرگویا شما نماینده این مرد م درحاکمیت هستید…ودرباطن قضیه ممکن طوردیگری بوده باشد که برای هیچ کسی هم ممکن است این پنهان نبوده نیست وتاریخ روزی همه چیز را افشآ خواهدنمود . ولی بحث من چیز دیگریست…..ازآنجاییکه حالا جناب شما به هروسیله که صاحب این حاکمیت خدادادی شده ایید ، حق دارید درچوکات صلاحیت خویش چه قانونی وچه غیرقانونی حاکمیت کنید امرونهی کنید ودستور صادرکنید…. ولی هرگز وقطعآ این حق را ندارید وبه شما چنین حق وصلاحیتی را هیچ کسی نداده است وهیچ فرد وگروهی هم اجازه این صلاحیت رابشما داده نمیتواند بخاطر بقایی خویش در اریکه قدرت «هویت » شهروندان این سرزمین را که غیرافغان ( پشتون = افغان) اند به معامله بگیرید وتصمیم غیرعاقلانه وتوهین آمیز راکه برهیچ معیارمنطق انسانی استوار نیست عملی کنید ، تحمیل هویت جعلی بردیگران اسفناک وویران گراست. وگویا فکر کرده ایید که این پست وزارتی وریاستی است که به آن بازی میکنید وآنرا به کسی تحفه میکنید ویا آنرا دوباره حذف میکنید.
آقای عبدالله ! نخیر اینطور نیست که شما فکر میکنید ..لطفآ هرچه ذودتر ازخواب بیدار شوید وبه سرحال بیایید وکوشش کنید با این بازی خطرناک وحتی شرم آورزمان خاتمه بدهید وپافشاری اضافی دراین راه روزی به تباهی شما وهمگانی تمام خواهد شد. اگرگویا شما دراین راستا عاجز هستید ونمیتوانید کاری انجام بدهید ، صادقانه برای تان یاد آورمیشوم که هرچه ذودتراین قدرت و” قصر بی ثمر” را ترک کنید و دقیقآ مردم خود میدانند با که طرف اند…. و درغیرآن این آغاز خودکشی شما خواهد بود وگندی بجا خواهی گزاشت که قرن های هم پاک نخواهد گردید. بنآ هرچه ذودتر این کار را انجام بدهید به همان اندازه بهتر خواهد بود واین فرصت طلایی را ازدست ندهید. / دکتر صفوی

Advertisements