به جای تداوی زخم های خونین، نابودی عاملین زخمها، سالهای متمادی است که اشک ها را پاک می کنند.

این نمایشگاه هاا به جز از شبکه های اطلاعاتی با این مصارف را چه کسانی تمویل و راه اندازی می کنند؟
به گزارش و تبلیغ بی بی سی توجه فرمایید

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-39144855

Advertisements