1520

منابعی در وزارت خارجه از تقرری های خلاف قانون توسط رییس جمهوری در این وزارت خبر می دهند.

یک منبع که نخواست از او نام برده شود می گوید درسال 1395 در حدود بیش از 207 تن به عنوان کارکنان دیپلماتیک در وزارت خارجه مقرر شده اند که دست کم 40 تن آنان خلاف قانون امور کارکنان دیپلماتیک و قونسلی توسط رییس جمهور به طور فوق العاده مقرر گردیده اند که در نزد این وزارت هیچ نوع سند و مدرک معتبر ارایه نشده است. این درحالی است که شرایط تقرر کارکنان دیپلماتیک و قونسلی در ماده پنجم فصل دوم قانون دیپلماتیک و قونسلی چنین آمده است:
فصل دوم: مقرری و امتیازات کارکنان دیپلماتیک و قونسلی
ماده پنجم: اشخاصی به حیث کارکنان دیپلماتیک و قونسلی مقرر شده می توانند که علاوه بر شرایط مندرج قانون کارکنان خدمات ملکی دارای شرایط ذیل باشند:
1.

تنها تابعیت افغانستان را داشته باشند.
2.

داشتن حداقل سند فراغت از دانشکده حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، ادبیات ژورنالیزم از موسسات تحصیلات عالی داخل و خارج از کشور.
3.

سپری نمودن دوره آموزشی موسسه دیپلماسی وزارت خارجه.
4.

دانستن انگلیسی یا یکی از زبان های بین المللی و مهارت های (کامپیوتر، اینترنت، فکس و غیره).

قابل ذکر است که از سفیر شروع تا سکرتر سوم شامل کارکنان دیپلماتیک می شوند.
با درنظرداشت موارد ذکر شده در قانون اکثریت کسانی که به عنوان کارکنان دیپلماتیک از سوی رییس جمهور مقرر گردیده اند یا تابعیت دوگانه داشته و یا هم سند تحصیلی معتبر ندارند.

از سوی دیگر گفته می شود کسانیکه به عنوان کارکنان دیپلماتیک مقرر می شوند دارای صحت کامل بوده باشند. این درحالی است تعدادی از سفرای که توسط رییس جمهوری مقرر گردیده اند یا دارای کهولت سن اند و یا هم مریض. آنانی که دارای کهولت سن و مریض هستند همواره با کارمندان تحت اثرشان در جدال اند.

از سوی دیگر منبع می گوید: “کارکنانی که تقررشان از صلاحیت های وزیر خارجه می باشد در مطابقت با قانون و توسط کمیسیون موظف عنوانی مقام وزارت پیشنهاد و منظور می گردد”. این درحالی است که در این اواخر روابط وزیر خارجه با رییس جمهوری پرتنش گفته شده است.

نصیر احمد فرزام

Advertisements