_94266103_150707161014_afghanistan_new_map_helmand_976x549_c_nocredit

اگر وضع وخیم شود، ایرانی ها جنگ هلمند را از حالت خود گردان به جنگ تهاجمی بدل خواهند کرد.

گزارش های تقریباً تایید شده می رسانند که سیطرۀ دولت مرکزی بر ولایت هلمند تا حد زیادی از دست رفته است. علت آن، پالیسی امریکا- انگلیس در ادامه دادن به یک جنگ دروغین بوده است. پالیسی «حفظ جنگ» درافغانستان از سوی امریکا وناتو، شانزده سال دوام کرد. اکنون هلمند در دست چندین نیروی مرموز قرار دارد که که درین میان قرارگاه های عملیاتی سیار سپاه قدس تقریباً تمامی نیروهای حاضر درآن جا را تحت الشعاع خود آورده است.
جنگ افغانستان بالذات خصلت «انتقالی» دارد و امریکا میل داشت مدت ها پیش به فراسوی مرزهای افغانستان  سرازیر می شد؛ اما مقاومت انگلیس، پاکستان، ایران و روسیه مانع اجرای این تئوری شد. این قانونمندی هنوز یک تئوری ختم ناشده است. اما تعبیر این پوتنسیال از نظر افغانستان امروز، انتقال جنگ به پاکستان وآسیای میانه است.
با آشکار شدن نخستین علایم شکست غرب در محور سوریه، ایرانی ها صریح اعلام کردند که به جای جنگیدن درشهر های ایران، بهتر است درخارج از مرزهای شان، درهرجای دیگر دنیا بجنگند که یکی ازین محور ها، ولایت هلمند است.
اما  ازین پس، دیگ جنگ افغانستان سرریز می شود و «حفظ» آن هم برای امریکا و هم برای ایران وپاکستان نا ممکن است. حفظ جنگ، بیش از یک دهه،  حفظ خطوط دفاع امنیتی و اقتصادی پاکستان و توجیه کنندۀ حضور امریکا وانگلیس بود.  دلیلش روشن بود: پاکستان پل اشغال وعبور به افغانستان است. آن ها حاضر به شکستن این پل نبوده و نیستند. اکنون بعد از شکست درسوریه، با این منطق نمی شود ادامه داد. تئوری حفظ جنگ، صدای همه را درآورده است. mandegar-355

جبار «قهرمان» قوماندان اپراتیفی جنگ هلمند این مسأله را صاف بیان کرد. او گفت از وزیر تا رئیس ومعین سکتورهای امنیتی، سیاست حفظ جنگ هلمند را دنبال می کنند.
جهت عملیاتی جنگ درحال تغییر است و دست کم گوشه ای ازین آتش به سوی پاکستان کشیده شده و به سوی دیگران نیز زبانه خواهد زد.گ ا