alman

مصاحبه رئیس احزاب آلمان در مجلس این کشور

آلمان و روسیه

مقابل هم صف خواهند بست؟

از آغاز ریاست جمهوری ترامپ و شکاف در اتحادیه اروپا بر سر مسائل مختلف با امریکا از یکسو و سیاست اقتصادی و خارجی ترامپ از سوی دیگر (از جمله همکاری با روسیه و پرداخت بخشی از هزینه های ناتو توسط اروپائی ها و بویژه آلمان) اظهار نظرهائی از سوی مقامات آلمان منتشر می شود که در نوع خود بدیع است. بدنبال مخالفت وزیر خارجه این کشور با قبول بخشی از بودجه ناتو، روز گذشته “فولکر کائودر” رئیس فراکسیون اتحادیه احزاب آلمان در مجلس این کشور نیز در مصاحبه ای که با نشریه “برلینرمورگن پست” انجام داد گفت:

“روسیه در پی برهم زدن ثبات اروپاست. این کشور در زمان ریاست جمهوری پوتین هرسال سعی در برهمه زدن ثبات در اروپا را داشته است. باید با روسیه از موضع قدرت مقابله کرد. البته این به معنای بازگشت به جنگ سرد نیست. بلکه به خاطر خطرات ناشی از تروریسم، باید اعتماد به ناتو حفظ شود

Advertisements