untitled-1258

محکمه صحرایی باید آغاز شود!!!

امروز نیروهای امنیتی ساعت 11:30 از مسیر چشمه شیر و تپه قرغان بالای طالبان در دند غوری پلخمری حمله کردند ولی هیچ نوع دست آورد نداشتند و بیشتر به وسیله دروغ شبکه های فیسبوکی را اغفال میکنند و نظر به تجریه جنگ سال گذشته دسیسه ها موقع عملیات ها انجام میشود و شبکه فاسد درون نیروهای مسلح در همچو جنگ ها به فکر سود جویی میباشند که عملیات را طولانی میسازند و منابع را به هدر میدهند وتلفات نیروها را بیشتر میسازند ؛ و تجربه سال گذشته تلفات قصدی نیروهای امنیتی به وسیله تعرض دادن بالای کشتزار های ماین بود که یکی از طریقه های ضربه زدن روحیه رزمی نیروهای امنیتی توسط جاسوسان شان میباشد و تجربه دیگر از جنگ پارسال هدف قرار ندادن سنگر های طالبان توسط توپچی بود که زمین های خالی را هدف قرار میدادند و خول های برنجی مرمی توپ را به قیمت خوب به فروش میرساندند و باید هر تخلفات و تلفات جدی ارزیابی شود و فرمانده جنگ مورد تحقیق قرار بگیرد ودر صورت اثبات باید محکمه صحرایی شوند تا پندی باشد برای جاسوسان. هارون ثمرقندی

Advertisements