17021851_1346498308726258_3576687785127519482_n

عبدالله : ” از دوست و دشمن تعریف روشن داریم ……!؟

دکتر-صفوی

آیا این حرف داکتر عبدالله به حقیقت نزدیک است ویا اینکه بازی باکلمات است؟
گرچه دیریست بنده با صحبت وحرف های اشخاص وافراد حاکمیت موجود که  با مشکل فقر معرفت سیاسی پنجه نرم میکنند وازنداشتن دیدگاه مشخص سیاسی – نظامی واقتصادی رنج میبرند ویا دقیق تر بگویم این مرض لاعلاج دامنگیر شان است ؛ درکل هرگز کاری نداشته وندارم ومن مطمین هستم و زمان هم نشان داد این حاکمان دیگرهرگز نمیتوانند کاری مثبتی برای امروز وفردای این سرزمن انجام بدهند. ولی اینبار این  حرف جالب داکتر عبدالله که یقینآ درظاهرامر انعکاس جلوه واقعی بازی باکلمات ولی درباطن امر کشتن وقت وفریبندگی را به نمایش میگزارد ؛ مرا مجبور ساخت برای اولین مراتبه مطلب کوتاهی را درزمینه یاد آورشوم
آقای عبدالله عبدالله رییس اجراییه درنشست اعضای به اصطلاح «روند روشنفکران افغانستان..!؟ »  گفت : “حکومت موجود برخلاف حکومت پیشین، تعریف روشنی از دوست و دشمن خود دارد ؛ دوست خود را دوست و دشمن را دشمن می‌داند .” بنآ درحقیقت زمانیکه گویا ایشان از دوست ودشمن تعریف مشخصی دارند یقینآ تعریفی هم از«منافع ملی » نیز دارند. باورکنید درقدم نخست با بیان این حرف ایشان زیاد خوش شدم …. با خود گفتم الحمدالله بلاخره طی این چند سال اخیردربی سرنوشتی این مقوله ناب واین مفهوم باارزش … اقلا اکنون گویا شخصیتی پیدا شده است که توانسته است از دوست ودشمن ومنافع این سرزمین تعریفی را به مردم خود به شکل علمی ومنطقی ارایه میدهد… , اما بدبختانه دقیقا این خوشی من بیمورد خیلی زود گزر و به یآس ونا امیدی همچون پیوسته به گزشته تبدیل شد …به دلیل اینکه باپیگیری گزارش صحبت شان متوجه شدم که جناب ایشان نه یک تعریفی خاصی ازدوست- دشمن ونه هم از منافع ملی که بتواند قناعت زمان موجود را به شکل علمی ومنطقی فراهم سازد ارایه نداده اند که تا خاطر همه جمع میشد وانتظار مردم برآورده میشد ؛ متاسفانه بازهم همان حرف های زنگ زده وبی بنیاد ، که جز ذهنیت ها را مخدوش و مصرف رسانه داشت چیزی دیگری نبود. « بازهم تعریف دوست ودشمن ومنافع ملی درپرده ابهام باقی ماند….!! ». بدرو/ صفوی

Advertisements