arif
عرفان عارف
unnamed
 نگاهی به جولانگاه اسلام ستیزانهٔ سران کاخ سفید ؛؛
هیاهوی تروریسم اسلامی در آمریکا:
تفکرجنگ”صلیبی” ،اسلام ستیزی و اسلام هراسی اغراق آمیز در میان زمامداران کاخ سفید به اصلی ترین ابزار راهبردی آمریکا مبدل شده است.
بارنخست جورج بوش فرماندار کاخ سفید درست بعد از یازدهم سپتامبر در جریان سخنرانی خویش در کنگرهٔ آمریکا واژه جنگ صلیبی را بکار برد واین نبرد راتحت بهانهٔ” مبارزه با تروریسم وتامین امنیت آمریکا”طی هشت سال زماداری خویش با کاربردتجاوز برافغانستان وعراق وکشتار بیرحمانهٔ مسلمانان وویرانی سرزمین شان تحقق بخشید.
سپس بارک اوباما چهل وچهارمین زمامدار کاخ سفید در جهت ماموریت ناتمام جورج بوش ،سیاست خارجی آمریکا را بردکترین جنگ صلیی بنیاد نهاد وبا تداوم جنگ در افغانستان ،عراق،یمن،سوریه،لبنان وراه اندازی جنگهای نیابتی برای کشتار مسلمانان وانهدام سرزمین شان به دریافت جایزهٔ نوبل مفتخر گردید.
حال دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکابا صدور فرمان منع ورود شهروندان هفت کشور اسلامی در آمریکا وتهدید برخی کشور های اسلامی،  باچهرهٔ عریان اسلام ستیزانه ونژادپرستانه داخل این کارزار شده ، بر اسب “جنگ صلیبی”ونژاد پرستانه جولان داده وهنوز معلوم نیست که تاپایان کار،او چند هزار آرامگاهی از مسلمانان در داخل آمریکا و بیرون از آن به میراث میگذارد.
سوگوارانه اساسأ یورش های اسلام ستیزی وتخریش هویت اسلامی باایجادگروها،تنظیمها واحزاب اسلامگرای افراطی که به ابتکار سازمانهای استخباراتی غرب در کسوت دین به حیث ابزار سیاسی برای تحقق اهداف غرب وارتجاع منطقه به میدان آمد،  با راه اندازی جنگهای نیابتی و نمایش صحنه های وحشت وبربریت اکنون این نمایشنامه بخشی اعظم از سیاره ما را فراگرفته و حال رهبران اروپا به تاسی از رفتارسردمداران کاخ سفید،پیش شرطهای مانیفست انتخاباتی شانرا با اسلام ستیزی و انسداد گذرگاه های درمانده ترین افراد یعنی مهاجرین  مقید میسازند.
در اثرفعالیت مسلمان ستیزانه واغراق آمیزناوگان های تبلیغاتی آمریکا بانمایش سیمای مسلمانان در چهره وحشت وتروریسم ومعرفی آنها به عنوان تهدید امنیتی آمریکا چنین وانمود می‌شود که مسلمانان در جامعهٔ آمریکا عامل اصلی بحران‌ها و چالش‌های داخلی و خارجی این کشور هستند.
این طرز تفکر مهندسی شده و برداشت کاذب ، در حال حاضر به رشد افراط‌گرای ضداسلامی در آمریکا منجر شده ودر چنین اتمسفیر سیاسی ونژاد پرستانه ،مسلمانان آمریکا تاکید دارند که به شهروندان درجه دوم آن جامعه مبدل شده‌اند .
این بحث کنونی بطرز مستند و پژوهشی عمدتآ بر ماجرای اسلام ستیزی داخل جامعه آمریکا تمرکز دارد وحقایق پنهان ومعکوس رادر خط مخالف طغیان خشم اسلام ستیزانه دونالد ترامپ این هتلر ثانی تجلی میبخشد.
در پایان این پژوهش که آیینه وارحقیقت جامعهٔ مسلمانان در آمریکارا بطرز مستند می تاباند،بطورمقایسوی حضور ونقش مسلمانان واثرات آنرا در جامعهٔ آمریکا وحضور شهروندان آمریکا وسازوبرگ های استخباراتی ونقش ارتش آمریکا رادر قلع و قمع مردمان بیدفاع جهان از جمله مسلمانان در بیرون از مرزهای آمریکابه تحلیل گرفته و آنگاه در می یابیم که در کمال بیرحمی وتنفر چگونه سیمای مسلمانان بدست نقاشان و آرایشگران کاخ سفید وماشین پروپاگندای آن در شراره های اغراق آمیز رسامی گردیده و اتمسفیر سیاسی رابا تغییر افکار جامعه برای هموار سازی جاده های تجاوز واشغال بر قلمرو مسلمانان شکل میدهند.
بر بنیاد تحقیقات « واشنگتن بلاگ »ومبتنی بر منبع پایگاه انترنیتی گلوبال ریسرچ منتشره جون ۲۰۱۶(*۱)،میتوان چنین استنتاج نمود که :”
(۹۰) فیصد مجموع حملات تروریستی در آمریکا بوسیله افراد غیر مسلمان به اجرا در آمده است”.
درین پژوهش آمده است که:” تروریسم یک تهدید واقعی است اما در خصوص اعمال تروریستی بوسیله مسلمانان اغراق صورت گرفته است.”
درین ریسرچ گفته میشود که بربنیادگزارشات« FBI» فیصدی محدودی حملات تروریستی در آمریکا که طی سالهای( ۱۹۸۰ -۲۰۰۵) انجام یافته است ،بوسیله مسلمانان رُخ داده است.
دانشگاه «پرینستون لوون» برپایهٔ داده های FBI نگارهٔ را برای آمارحملات تروریستی در آمریکا طراحی نموده که بوضاحت برگزافه گویی های اسلام ستیزی و نژادپرستانهٔ  بلند گویان کاخ سفید وبویژه راسیست بی مثال آن دونالد ترامپ خط بطلان میکشد.
بر رویت این چارت وداده های( FBI )که در برگیرندهٔ سالهای (۱۹۸۰ و۲۰۰۵ )میباشد ،بیشترین اعمال تروریستی در آمریکا بوسیله پیروان دین یهود(7%) به مقایسه مسلمانان (6%)صورت گرفته است.
این حملات تروریستی بوسیله رادیکال های یهود تحت نام ” دین”  انجام یافته است.آنها بنیادگرایان یهودی بودند که در تحت احساسات مذهبی شان چون القاعده و همراهان شان دست به اعمال تروریستی زدند.یافته های این پژوهش تاکید میدارد که:” کمتر از یک فیصد حملات تروریستی که تا حال در اروپا اتفاق افتیده است بوسیله مسلمانان انجام یافته است”.
خبر های مربوط به جامعهٔ آمریکا و گزارشات جهانی در فبروری سال ۲۰۱۶ اذعان میدارد که مبتنی برگزارشات «مرکز مثلث مبارزه با تروریسم وامنیت داخلی » از جملهٔ (۳۰۰ )حادثهٔ قتل شهروندان جامعه آمریکا درخشونتهای سیاسی وتیر اندازی دسته جمعی بعد ازیازدهم سپتامبر،تنها(۳۳)تن آنها بوسیله مسلمانان آمریکایی تبار صورت گرفته است‌ .
از مجموع( ۲۰۰) تن ازمظنونین مسلمان های آمریکایی تبار شامل نیمرُخ این نگاره ویا بیرون از آن که به اقدامات تروریستی مبادرت ورزیدند،(۵۱ )تن آنها از هویت عربی برخوردار بودند.
در همین راستا ،Charles Kurzman پروفسور جامعه شناس دانشگاه «کارولینای شمالی»،در «مرکز مثلث مبارزه با تروریسم وامنیت داخلی» ضمن یاد داشتی اظهار میدارد که :”به تعداد( ۳۳)تن از شهروندان آمریکا در حملات تروریستی توسط همسایه های مسلمان آمریکایی تبار شان به قتل رسیدند.طی این دوران حدود( ۱۸۰۰۰۰ )شهروندان آمریکا در حملات  غیر تروریستی کشته شده اند.
فقط این سال پار بود که در نتیجهٔ رگبار جمعی به تعداد (۶۶) تن از شهروندان آمریکا درست پس از یازدهم سپتامبر به میزان دوبرابر ، توسط مسلمانان آمریکایی تبار کشته شدند ونگاه مردم آمریکا را در خود پیچید .”
درین گزارش آمده است:”بر اساس یافته های «تیم مثلث »، مجریان قانون،ماموران اطلاعاتی ومامورین مخفی تقریبآ در همه توطیه های تروریستی که بوسیله مسلمانان آمریکایی تبار بوقوع پیوست درگیر بودند.
اخیرأ FBI ، در تمرینات پسین خویش با کاربرد مامورین مخفی و«اجنت های دوجانبه» برای تشویق تروریست های فرضی برای انجام عمل تروریستی و بدام انداختن آنها راهکار های خطر ناکی را برگزیده است.”
کورزمان در« اطاق خطر»خاطر نشان مینماید:”نمونهٔ از مسلمانان آمریکایی تبار که به تروریسم میگرایند بطرز ناپدید شونده کوچک بوده وهمچنان کاربرد روش احصایه گیری مسلمانان در آمریکا نادرست است‌.چون این شیوه تعلقیت دینی را به نمایش نمی گذارد بل خاستگاه وکشور مربوط را نشانه گیری نموده،بنآ پژوهش گران میخواهند تا با این شیوه برای تفکیک مسلمانان تمسک جویند .
در اکثر برآورد ها رقم شهروندان مسلمان  در آمریکا بین(۱،۷) و( ۷) میلیون را احتوا میدارد.اما« کورزمان» اظهار میدارد که او با کاربرد مُدلی معین این رقم را دو ملیون برآورد میدارد،که درین صورت دست داشتن شهروندان مسلمان آمریکایی تبار در اعمال تروریستی از رقم (۱۰) در ملیون در سال ۲۰۰۳ به رقم (۴۰ )در ملیون در چارت فوق ،کاهش ملاحظهٔ را بازتاب میدهد.
باید گفت که تاکنون سیستم« مجریان قانون» و «ارگان امنیت داخلی» در خصوص احصایهٔ مسلمانان آمریکایی تغییر نیافته است.
اف بی آی از «نقشه های محلی » برای تثبیت جنایت مسلمانان بر اساس محل زیست ومحیط کاربدون درگیر بودن آنها در آن جنایت استفاده مینمایدو همچنان«قانون میهندوستانه»وسائر محدودیتهای مربوط به نظارت دولت بعد از یازدهم سپتامبر بدون تغییر باقی مانده است‌.
بارک اوباما در سال ۲۰۱۱  برای همه اپارات امنیت فدرال هدایت داد تا از تمرینات ضدتروریستی اجنتها که تنها وابستگی های اسلامی را مورد توجه قرار میدهد اجتناب نموده ودر عوض آن بطرز اخص در مورد گروه های تروریستی متمرکز گردند.
کورزمان انکار نمی ورزد که مجریان قانون برای اخلال وبرهم زدن فعالیت تروریست‌های مسلمان آمریکایی تبار که در آمریکا زاده شده اند ،نقش ایفا میدارند.پژوهشهای کورزمان پرسشهای بی پاسخ را احتوا داشته واو از نامرتبط بودن سطح فعالیتهای تروریستی وضعف واکنش متناسب دولت در قبال آن شگفت زده شده است.
کورزمان همچنان خاطر نشان میدارد که :”از جمله(۱۸۰)هزارتن افرادی که بعد از یازدهم سپتامبر به قتل رسیده اند حتی یک فیصد آنها شامل قربانیان تروریسم اسلامی نمی باشند.
یکی از وحشتناک ترین حوادث عبارت بود از جریان انفجار مسابقات دوش« بوستون» ،اما یکی از بلند مرتبت ترین متخصص در امور تروریسم خاطر نشان میدارد که حملات بوستون مانند جریان حادثهٔ مکتب «کولمباین» بود،تا در برگیرنده تشابهات حادثه یازدهم سپتامبر وبمگذار آن یک قاتل بود نه تروریست‌.”
قریب به اتفاق، اکثر حوادث تیر اندازی بوسیله غیر مسلمانان رُخ داده است.( این هم در قاره اروپا حقیقت دارد وهم در اروپا).به هرگونه که شما این جریانات را تروریسم ویا قتل طبقه بندی می نماییند.
بمب گذاری بوستون بعد از همه تجزیه و تحلیل کارشناسانه در همین طبقه فوق به حیث حادثه قتل عام قرار میگیرد.علاوه برآن گروپ های مختلف در خصوص طبقه بندی عاملان، اجندای مختلف خود شانرا داشته
لذا ما،فیصله نمودیم تا به احصایه های روتین برای جمع بندی گزارشات خویش برای حصول ارقام علمی ومنطقی تمرکز نماییم.ما به تمام رخداد های حملات تروریستی که در سرزمین آمریکا بر اساس« کنسر سیوم ملی»وبربنیاد مطالعات تروریستی وپاسخ به تروریسم بطور مستند اتفاق افتیده است، بازنگری نموده و جریانات رااز دیتابس ۲۰۱۲ بازیابی نمودیم.
ما حملاتی را که بوسیله افراد وگروه های غیر اسلامی مانند« کو کلکس کلن»، «کارتل مخدر مدلین»،«ارتش جمهوریخواه آیرلند»،«گروه های مخالف کاسترو»،«بنیاد گرایان مورمن»،«سازمانهای ویتنامی برای امحای کمونیستها واحیای نظام ملی»،«اتحادیه دفاعی یهود ها»، «سفارشات کمونیستی ۱۹ می» ،« جبهه آزادی چیکانو»،«ملت آریایی»،«مقاوت مسلحانه یهود ها»،«جنبش هندوباوران آمریکایی تبار»،«جبهه آزادی همجنسگرایان» ،«جنبش عمل یهود ها»،«جبهه آزادیبخش برای آزادی کیوبا»،به اجرا در آمده است مجزا ساختیم.
همچنان ما حملاتی را که بوسیله القاعده،طالبان،سیا هپوستان مسلمان آمریکایی تبار اتفاق افتیده است به شمارش گرفتیم.
درین گزارش آمده است که از سال( ۱۹۷۰-۲۰۱۲) مجموعآ (۱۰۴)هزار عمل تروریستی در آمریکا بوقوع پیوسته است‌.
این گزارش خاطر نشان میدارد که بعد از ایجاد سیستم  دیتابیس ، ما مشخص ساختیم که از حدود( ۲۴۰۰)حملهٔ تروریستی در خاک آمریکا، فقط (۶۰ ) حادثه آن بوسیله مسلمانان به اجرا درآمده است.
به عبارت دیگر میتوان اظهار نمود که از مجموع حملات تروریستی که از سال( ۱۹۷۰-۲۰۱۲ )در آمریکا رُخ داده است فقد( ۲،۵)فیصد آن بوسیله مسلمانان اتفاق افتیده است.
در تداوم این گزارش آمده است که:”ما مشخص نمودیم که حدود( ۱۱۸) حمله تروریستی ویا(۴،۹)فیصد بوسیله گروه های یهود مانند جنبش « مقاومت مسلحانه یهود»و«اتحادیه دفاعی یهود» همچنان اتحادیه زیرزمینی یهود وتندرصهیون انجام یافته است، که این رقم تقریبأدوبرابر حملات تروریستی مسلمانان در خاک آمریکا میباشد.
هرگاه ما در خارج از قلمرو ایالات متحده آمریکا نظر افگنیم،مسلمانان سنی مذهب بیشترین عاملان حملات تروریستی را احتوا داشته ومتقابلا مسلمانان بیشترین قربانیان حملات تروریستی رادر برمیگیرد.
پژوهش ها نشان میدهد که بین سالهای( ۱۹۷۰-۲۰۱۱)،حدود ۳۲ فیصد عاملان حملات، بوسیلهٔ نشنلیسم قومی ویا اجندای جدای طلبانه ،حدود( ۲۸) فیصد بوسیله مسائل متعدد مانند حفاظت ازحقوق حیوانات ویا مخالفت با جنگ،وحدود (۷ )فیصد بخاطر اعتقادات مذهبی تحریک گردیده اند.
علاوه برآن( ۱۱ )فیصد عاملان مربوط به ردیف بندی افراطیون شاخه دست راستی و۲۲فیصد آن مربوط به افراطیون شاخه دست چپی میگردند.
قابل یاد دهانیست که گروه های تروریستی با ائدولوژی مذهبی دربرگیرنده( ۴۰) فیصد همه گروپ های براینده میان سالهای( ۲۰۰۰-۲۰۱۱) (یعنی از ۵ به تعداد ۲ آن)میباشند.
به هر رو مجموع تحلیل ها در ایالات متحده آمریکا نشان میدهد که:” همه حملات تروریستی که بوسیله مسلمانان انجام یافته است کمتر از (ده )فیصد میباشد.”
مقیاس کشتار آمریکایی ها در حریم دیگران:
                     ..‌‌‌‌‌……………………………………………….
درست بعد از حادثهٔ مصیبتبار وفاجعه انگیز یازدهم سپتامبر در اوج طغیان غم و اندوه ،در وجود عدهٔ ازشهروندان آمریکایی این درک نشئت یافت که آمریکا نیز خانه بسیاری ملل جهان را ویران وآنها را به گلیم ماتم نشانیده است،اما بزودی در سایهٔ مصنوعی غبار «جنگ با تروریسم» بر افکار مردم خاک افشانده شد.
اما این سوال تاریخی مطرح گردید که بعد از جنگ دوم جهانی تاکنون ایالات متحده آمریکا چه تعداد حادثهٔ یازدهم سپتامبر را بر مردمان جهان تحمیل نموده است؟
دریک ریسرچ جداگانه آمده است که درست بعد از جنگ دوم جهانی تا کنون بیش از( بیست )ملیون انسان در( ۳۷) کشور جهان توسط ارتش آمریکا به قتل رسیده اند.( ۲*)
این مطالعات نشان میدهد که ارتش آمریکا بطور مستقیم مسئول کشتار ( ده – پانزده )ملیون انسان در جنگهای کوریا وویتنام و دوجنگ عراق میباشد.گفتنیست که در جنگ کوریا از تلفات مردمان چین ودر جنگ ویتنام از امحای مردمان لاوس وکمبودیا نیز میتوان یاد کرد.
در جنگ های بعدی آمریکا، حدود ( ۹-۱۵ )ملیون انسان جان های خود را از دست داده اند که شامل افغانستان، انگولا،جمهوری دموکراتیک کانگو،تیمور شرقی،گواتیمالا ایندونزیا،پاکستان وسودان میگردد.
اما استنتاج کلی درین پژوهش مشعر است که ایالات متحده آمریکا بعد از جنگ دوم جهانی، به احتمال قوی مسول مرگ (۲۰-۳۰) ملیون انسان درجنگها ،منازعات ومناقشات جهانی وجنگهای نیابتی میباشد.
آگاهان سیاسی معتقد اند که در جریان جنگهاکشته شدن هر انسان بصورت میانگین ده تن زخمی بجا میگذارد که درین صورت تلفات وضایعات انسانی ضریب قابل ملاحظه یافته وابعاد گسترده تری را احتوا میدارد.
به گزارش بین المللی خبر گزاری تسنیم ،یازدهم سپتامبر بهانهٔ برای لشکرکشی آمریکا به جهان اسلام شد که تا کنون بیش از ( سه ملیون ) کشته از خود بجا گذاشته است .
آگاهان سیاسی و پژوهشگران ،حادثه یازدهم سپتامبر را یک دروغ بزرگ پنداشته واز جمله پروفسور «دیوید رِی گریفین» دراثری تحت عنوان «از قلم افتاده ها و با قلم اضافه شده‌های کمیسیون تحقیق ۱۱سپتامبر» به بررسی دروغهایی که دولت آمریکا درباره ۱۱ سپتامبر پرداخته و ۱۱۵ دلیل بر رد ادعای مقام‌های آمریکایی درخصوص رخداد یازدهم سپتامبر اقامه کرده است. (*۳)
یکی از کشتار های گسترده اخیر که چهرهٔ مسلمانان در آن می تابد عبارت از حادثهٔ « اورلندو » در امریکا میباشد که در آن یک شهروند آمریکایی افغانی تبار بنام عمر متین برای کشتار حدود پنجاه تن از قربانیان این رخداد متهم میباشد.اما حقیقت این رخداد چگونه است؟
“مبتنی بر تحقیقات اف بی آی، تا زمان دخول تیم ضربتی پولیس در باشگاه همجنسگرایان ،هیچ فردی به قتل نرسیده بود.
بنابر بازرسی اف بی آی ،عمر متین ساعت ۲ شب وارد باشگاه گردید وتا حوالی ساعت ۵:۱۳ صبح یعنی تا زمان دخول تیم ‌ضربتی پولیس هیچکسی در آنجا به قتل نرسیده بود.
گفته میشود که به تعداد (۵-۶) تن از افراد پولیس قبلا برای مدت ۱۵- ۲۰ دقیقه درکلب حضورداشتند.حتی افراد پولیس اعتراف نمودند که از تعداد پنجاه تن قربانیان ممکن تعداد شان بوسیله افسران پولیس به قتل رسیده باشند”(۴*)
  درمتن بالا در بخشی ازین پژوهش آمده بود که« اف بی آی» در آمریکا ، برای به دام انداختن مظنونین احتمالی صحنه های ترور را طراحی میداردومبتنی برآن این سوال ذهن بسیاری ازبازرسان را می آزارد که چگونه در یک چشم بهم زدن ودرحضور پولیس  یک تروریست موفق به ابعاد چنین جنایت بزرگ گردید؟
در فرجام با چشم انداز این حقایق ناب که خورشید وار از درون دمه وغبار تبلیغاتی غرب واز درون جامعهٔ آمریکا قد برافراشته وکمترین سهم مسلمانان را در حملات تروریستی در جامعهٔ آمریکا ترسیم نموده ورقم کشتار سه ملیون مسلمان بدست ارتش آمریکارا درست بعد از یازدهم سپتامبر ۲۰۱۱ به نمایش میکشد، این سوال در ذهن خواننده عزیز تداعی میگردد که کدام درب باید نخست بسته گردد؟
درب کشور های اسلامی برُخ آمریکائیان ویا درب آمریکا برُخ مسلمانان؟؟
با احترام بی پایان به شما خواننده عزیز؛
عارف عرفان
لندن ،نوامبر ۲۰۱۷
منابع:
۱-
پایگاه پژوهشی گلوبال مقیم آمریکا ،۱۳ جون ۲۰۱۶ ،تحت عنوان” ۹۰ فیصد غیر مسلمانان همه حملات تروریستی در آمریکا را انجام داده اند”.
۲-
پایگاه پژوهشی گلوبال،مقیم آمریکا مورخ ۲۹ جنوری ۲۰۱۷تحت عنوان” آمریکا بعد از جنگ دوم جهانی ،۲۰ ملیون انسان را در ۳۷ کشور جهان به قتل رسانیده است” .
۳
-خبرگذاری تسنیم ،۲۰/۶/۱۳۹۴ خورشیدی ،تحت عنوان “دروغ یازدهم سپتامبر
“.
۴-
پایگاه تحقیقاتی گلوبال ۳۰ جون ۲۰۱۶,تحت عنوان” هیچ سوال اصلی پرسیده نشد‌”.
Advertisements