امین کریم نماینده و دلقک راکتیار می گوید :
در توافق نامه صلح خلع سلاح افراد مسلح حزب راکتیار وجود ندارد و این حزب سلاح اش را تسلیم دولت نمی کند !

Advertisements