unnamed

!…..زمان همه چیز را باز گومیکند

دکتر صفوی

زمان نشان داد : « که نه دینی ، نه اسلامی ونه هم آینی درخطر بوده است ، بلکه بخاطر منافع دیگران این سرزمین لگد مال گردیده است.»
ازاین سرو صداهای گلب الدین حکمتیار چه چیزی را باید آموخت ؟
گرچه درهمان آغاز اینرانغز میدانستیم که روزی چنین اتفاقی میافتد ، اما اینکه چه زمانی این اتفاق میافتد.. وابسته به بازیگرانی منطقوی وفرامنطقوی بود که این کارت را دست داشتند تا روزمبادا و شرایط مناسب زمانی ازآن درمیدان به نفع خویش استفاده کنند ومعلوم گردید که این کارت (گلب الدین ) هنوز میتواند درمیدان ؛ بازی را به نفع بازیگران انجام دهد وروش بازی میدان را تغیر دهد . سالهاست این کشورهای گویا متمدن ولی دراصل چپاولگروبی انصاف من وشما را مصروف کلماتی زیبای چون دموکراسی ، حقوق بشری ، آزادی زن ، ملل متحد ، لست سیاه وسفید …ساخته اند وبلاخره زمان نشان داد که این فقط یک دام فریب وسرگرمی بیشی نبوده ونیست . بلاخره زمان خصوصآ قریب به چهارده نشان داد : « که نه دینی ونه هم آینی درخطر بوده است ، بلکه منافع این سرزمین درخطربوده است.»
این حقیقت تلخ وغیر عادلانه موجود برحاکمیت جهانی را باید بپزیریم که نزدبازیگران ماهرودرضمن بیرحم کشورهای غاضب هیچ سیاستی محترم و دایمی شمرده نمیشد ، جزمنافع دایمی . برای این کشورهاهیچ سیاستی بالا تر از منافع شان وجود ندارد ولوبه هرقیمتی که تمام شود ، یعنی اینکه نه دشمن دایمی ونه هم دوست دایمی وجود دارد ، تنها منافع دایمی وجود دارد. متاسفانه از آنجاییکه کشورمن ازخود تعریف منافع ملی ندارد قطعا معلوم است که بخاطرمنافع دیگران باید لگد مال گردد. دیگر قطعا ثابت گردیده است که آن فریا دهای حقوق بشری وگویا اسلام درخطر است یک افسانه بیشی نبوده است

Advertisements