imagesCAA1410B-700645

عبدالو کیل کوچی

  وفاق

ای  دو ستان چرا همه یکجا   نمیشویم

راه گر یکیست تا بکی همراه نمیشویم

کشتی اگرشکست نی توزنده یی نه من

پس  در پی  نجات  چرا ما   نمیشویم

زخم   وطن   گذ شته  زحد علاج  آن

با  دوري  و نفا ق  مدا وا    نمیشویم

مشکل مشخص است همه درک میکنند

لیکن   براه  حل  همه  همپا  نمیشویم

تا ما  بپای  خویش نبرداشته  ایم  گام

هر گز  قبول  باور  د لها    نمیشویم

عالیترین گزینه همین راه وحدت است

بی  همد گر  قوی  و توا نا  نمیشویم

در  روشنی  وحد ت  اند یشه و عمل

جمعیم ،  از اصول   مجزا   نمیشویم

با  عزم   آهنین  و  هد فمند و استوار

راه می بریم به پیش محابا   نمیشویم

جز با وفاق و بینش سازنده گی وکار

ما   صا حبان  کشو ر زیبا  نمیشویم

در کوره راه پر خم و پیچ  زمانه ها

فرزانه   میر ویم  و هرا سا نمیشویم

گر ز آسمان سنگ  ببارد به  فرق ما

تسلیم   هیچ   کشور  د نیا    نمیشویم

با  کشتی   نجات   بسوی   کرانه ها

خوش  میرویم  هراسه  دریا نمیشویم

با  همدلی   بلا خره   پیروز  میشویم

از با  همی  شکسته  وشیدا   نمیشویم

هر گاه  که  در  وفاق  موفق شویم ما

آنگاه   شکست   را   پذ یرا  نمیشویم

عبدالو کیل کوچی