16406622_1136885546424207_1288255954277669687_n
جهالت شاخ و دم ندارد.
 ببینید!!!   این همه انتحاری ها در کجا ریشه دارند و از کجا سر  برون می کشند؟
ارایه ی چونین مدارکی, آن همه از جانب یک خانم،  مهر تایید بر جهالت  قبیله ای  دیورندی از ساخته های روبای پیر است که بمثابه بهترین ابزار در هر زمانی، چه نر و چه ماده کاربرد دارند.
به گزارش بی بی سی …
Advertisements