گم شده ای با چشمانی پر اشک در انتظار مادر و پدر
“گلثوم”، دختر خُرد سالیست که یک ماه پیش از سوی منسوبین حوزه ی پنجم امنیتی شهر کابل، در منطقه‌ی کمپنی یافت شده است.
لطف نموده برای رسانیدن این کودک شیرین زبان به خانواده اش گزارش را شریک سازید!

Advertisements