unnamed

شخصیکه 26 سال قبل به گرباچف شلیک کرده بود

برگردان بفارسی -دکترصفوی
” من تآمل دید بربادی وبدبختی وطنم رانداشتم که نزد چشمانم ازبین برده میشد وبه فروش میرسید “.
خاطره تاریخ هرگز هیچ چیزی را فراموش نمیکند… .هفتم نوامبر سال1990 را کمتر کسی بیاد میاورد که دراتحادشوروی آنزمان خصوصا درمیدان سرخ چه اتفاقی افتیده بود..هفتم نوامبر مصادف است هرساله به تجلیل ازانقلاب اکتوبر.. شخصی به اسم (الکساندر شمانوف ) تصمیم میگیرد بااستفاده ازیک سلاح شکاری پلان سو قصد ترور گرباچف را دررسم گزشت عملی کند , به گفته خودش کاش چنین سناریوی اتفاق می افتید ، ولی بدبختانه لحظه فیر تیر به هدف نمیخورد مامورین امنیتی وی را گرفتار وبعدن زیر نام شخص روانی به مدت 20سال روانه زندان میکنند گرچه وی تمام این مدت را درزندان سپری نکرد ، بعدازگزشت چندین سال ازآن ماجرآ وی میگوید : ” من هرگزهیچ اشتباهی رامرتکب نشده بودم وازعملکرد خویش نیزهمین اکنون پشیمان نیستم “. وافزود اگر امروز میخاییل گرباچف را ببینم حتما بااو ملاقات میکنم وی را تیرباران نخواهم نمود ؛ولی ازوی میخواهم به شکل داوطلبانه اگر وجدانی دارند به محاکم عدلی وقضای جهت محاکمه خودرابسپارند. خبرنگار ازوی پرسان میکند چرا شما به این کار دست زدید ؟ جواب : ” من تآمل دید بربادی وطنم رانداشتم که نزد چشمانم ازبین برده میشود وفروخته میشود”. بااینکه همه چیزر….ا حتی سلامتی فزیکی وروانی ازدست داده است , بازهم شخص باغروری معلوم میشود. منبع – آرشیف

 

Advertisements