جنرال دوستم در کابل است؛ بفرمایید او را بازداشت کنید

فرمائید جنرال دوستم را بازداشت کنید

منظور جهان از کدام کمک ها بود؟ همان کمکی که مثل 150 میلیون دالر ارسالی همسر دکتر غنی، هر یک از سران حکومت سهمیه خود را برداشته و درخارج سرمایه گزاری می کنند؟
احمد خان ایشچی، عبث رضا داد که در انظار عمومی لگد کوب شود. آنانی که ایشچی را وادار به چنین کاری کردند، صرفاً یک ورق «سیاست» به زمین زدند؛ اما ایشچی خان، از چه رو درلحاف این ترفندی از قبل باطل،  خودش را  پیچید؟ او اگر یک خرده هوشیاری داشت، سهل می توانست انتقام خویش را بگیرد. حالا دولت، به کوچۀ یک تجاهل دور خورده و  به وسیلۀ نذیر احمد زی صدا بلند کرده است که جنرال دوستم، دو سه هزار مسلح مجهز  با جنگ ابزار های سبک و سنگین را در اطراف تپۀ وزیراکبر خان مستقر کرده است. فرمایشات احمد زی، بدین شرح:
«ما می‎گوییم که این افراد مسلح شخصی اند و ما که شنیده‎ایم تقریباً به تعداد دو هزار و یا سه هزار تن را آورده همراه سلاح ثقیله و تانک‎های زرهی در تپه وزیر اکبر خان و شیرپور فعلاً وجود دارند و این عمل غیر قانونی است و برای ما قابل قبول نیست.»
نذیراحمد احمد زی هنوز از عمق ماجرا خبر ندارد. وقتی زن هایی ازبک دست به سلاح شده اند، ماجرا از شبرغان تا کابل تسری یافته است.
دولت عقب نشینی کرد؛ اما امکان تحولات حیرت انگیز درکابل وجود دارد.

دولت سر خر بالا شد و دو باره تا شد. برخی گزارش ها حاکی اند که قضیه تازه جنبۀ جدی به خود می گیرد. به فرید «حمیدی» دادستان چه آبرو ماند؟ معلوم است که همه درجا زده اند و شاید نادر «نادری» بیش از  دیگران مشوش باشد.  ناف قضیه درین است که دم نقد، متحدان جهانی به خصوص سفارت امریکا، چراغ را خاموش کرده اند؛ همان متحدانی که یک هفته پیش پیوسته تهدید می کردند که اگر جنرال دوستم به دادگاه نرود،«کمک های خود را قطع می کنیم!» یک نکته بازهم به اثبات می رسد که نه امریکا، نه اروپا ، هیچ کدام  ماهیت تقابل درونی قومی- سیاسی در کشور را نمی دانند.
منظور جهان از کدام کمک ها بود؟ همان کمکی که مثل 150 میلیون دالر ارسالی همسر دکتر غنی، هر یک از سران حکومت سهمیه خود را برداشته و درخارج سرمایه گزاری می کنند؟ اگر منظور از کمک ها چهارنیم میلیارد کمک سالیانه به تمویل جنگ افغانستان ( کمک به اردوی افغانستان که به نیابت از منافع جهان می جنگد) است؛ بفرمائید همین حالا قطع کنید. شما در واقع، منافع خود را با خریدن وقت در افغانستان، بیمه می کنید.گ.ا.
Advertisements