گفته مي شود در چند ماه گذشته صدها خانواده بدون تذکره و با هويت ناشناس در ولايات بغلان و قندوز جابجا شده اند.

باشندگان بومي و اصيل كه از وضعيت پيش آمده و ناامني به ستوه آمده اند مجبور شدند خانه ها و زمين هاي شان را به اشخاص مجهول الهويه و ناشناس به قيمت ناچيز و اندك بفروشند.

لازم به توضیح است که چنانچه روش املاک به افراد ناشناس ادامه یابد، در آینده ساکنان اصلی این مناطق باید کوچ کرده و تمامی مناطق شان را به افراد مجهول الهویه واگذار نمایند.

 

بیجاشدگان ولایت بغلان قندوز
Advertisements