مولداوی و بلغارستان

دو انتخابات

با یک نتیجه

ریانوستی- ترجمه نعمت بوستانی

نتیجه دو انتخابات باب طبع رسانه های غربی نبود و به همین دلیل اخبار آن را یا منتشر نکردند و یا در یک جمله کوتاه و گذرا اشاره ای به آن کردند و دوباره پرداختند به سیستم افکار شوئی مردم. این دو انتخابات در بلغارستان و جمهوری مولداوی برگزار شد و حاصل آن در بلغارستان روی کار آمدن رئیس جمهوری است که از پیش اعلام کرده بود خواهان برقراری روابط نزدیک با روسیه است. در مولداوی نیز رئیس جمهوری سکان را بدست گرفت که بشدت مخالف پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا و به همان شدت طرفدار پیوند با روسیه است. آنها با رای قاطع مردم این دو کشور سکان هدایت کشورشان را بدست گرفتند و به همین دلیل باید به آن تمایل ملی و عمومی در بلغارستان و مولداوی توجه کرد که محصولش دو انتخابات اخیر در این دو کشور بدست آمد. دیر نیست که در برخی از دیگر کشورهای اروپای شرقی نیز تب پیوستن به اتحادیه اروپا فروکش کند و یا حتی جدائی از پیوند آنها در سالهای اخیر با اتحادیه اروپا از هم گسسته شود.
بدنبال آغاز کار رئیس جمهور جدید مولداوی، دفتر ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد پرچم اتحادیه اروپا از سر در کاخ ریاست جمهوری برداشته شد و پرچم رسمی کشور مولداوی جای آن قرار گرفت.
پایگاه خبری رئیس دولت مولداوی نیز که سال ها به زبان رومانیایی به روز می شد اکنون به زبان مولداوی به روز می شود.
ماه سپتامبر سال 2013 دادگاه قانون اساسی این کشور زبان رسمی مولداوی را زبان رومانیایی اعلام کرده بود اما با انتخاب “ایگور دودان” به ریاست جمهوری، در بیست سوم همین ماه، قرار است مجددا دادگاه قانون اساسی این کشور بررسی جای گزینی زبان رسمی مولداوی را در دستور کار خود قرار دهد.
رئیس جمهور جدید مولدوی، الویت برنامه های اقتصادی خود را بر پایه همکاری با روسیه قرار خواهد داد و مبادلات کالائی بین دو کشور را در صدر برنامه اقتصادی مولداوی می داند. او پس از رسیدن به ریاست جمهوری نیز مانند گذشته، در میان مردم مولداوی زندگی می کند، زندگی بسیار ساده و معمولی را دارد، همچنان با اتومبیل قدیمی خود به سر کار می رود، بچه هایش را خودش به مدرسه می برد، مانند مردم عادی خرید روزانه اش را خودش می کند و مادرش با آن که بازنشسته است، همچنان در یکی از کودکستان های شهر محل اقامتش کار می کند. 99 درصد شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری مولداوی “ایگور دودون” را با همین مشخصات و شیوه زندگی به ریاست جمهوری انتخاب کردند.
در آخرین انتخابات پارلمانی مولداوی برای 101 کرسی نمایندگی حزب کمونیست مولداوی 49.91 درصد یعنی حداقل 60 صندلی پارلمان را بدست آورد. حزب لیبرال 12.91 درصد، حزب لیبرال- دموکرات 12.23 درصد، آلیانس «مولداوی ما»9.88 درصد.

Advertisements