نگرانی‌ها از افزایش دزدی‌های مسلحانه در کابل
گزارش از سید طارق مجیدی