139507171153528488876324

با واگذاری مارجه، هلمند سقوط می کند و پس از آن قندوز و شمال تا معبر داعش در افغانستان هموار شود زیرا هزاران هزار نیروی رانده شده داعش از حلب به دنبال سرزمینی هستند مستعد افراط گری در حکومتی معامله گر
به گزارش سایت همایون بنقل ازشبکه اطلاع رسانی افغانستان ، 15 سال از دوران جدید افغانستان می گذرد و برای کشوری که زخم های عمیقی دارد و در آستانه ویرانی کامل به سر می برد، جامعه جهانی کمک های مالی و نظامی برای برقراری دولتی برخواسته از انتخابات و دموکراسی به کشور سرازیر کرد.

امنیت، رویای گمشده مردم این سرزمین با وجود تمامی تلاش های که هم غرب و هم دولتمردان افغانستان با نام صلح مدعی انجام آن هستند اما نه برای جنگ پایانی است و نه افراط گری و تروریزم نابود می شود.

در این میان با گذشت سال ها، کشور با مشکلات و چالش های بزرگتری مواجه می شود که سقوط ولایت ها و مناطق مهم استراتژیک یکی پس از دیگری بر قوت و نفوذ هرچه بیشتر طالبان می افزاید.

در کشوری که بدون اجازه امریکا و ناتو هیچ عملیاتی انجام نمی شود و حتی هواپیماهای نظامی اجازه پرواز ندارد چگونه مناطق و ولایت ها در اختیار طالبان و داعش قرار می گیرد و نیروهای آنان در کشور جابه جا می شوند؟

لشکر نظامیان خارجی مستقر در افغانستان با مجهزترین امکانات نظامی نه تنها بر انزوای هراس افکنان انجامید بلکه روز به روز تجارت مواد مخدر معجزه آسا افزایش یافت و از هر طریقی حامیان مالی و معنوی طالبان راه نفوذ آنان را در افغانستان هموار می کنند.

ناامنی های گسترده که دیگر از شرق تا غرب و شمال را در برگرفته، دوبار سقوط قندوز در فاصله یک سال، نفوذ داعش در شمال و به تازگی نگرانی ها از واگذاری ولسوالی مارجه هلمند این پیام را دارد که دستان غربی ها و حکومت پشت پرده جنگ است.

اگر زمانی گروه های تروریستی چون طالبان در یک جغرافیای مشخص دست به حملات می زدند اکنون برنامه ریزی مشخص با وجود هدایت گران بزرگی، میدان جنگ را در دست دارند و در این میان مردم قربانی ، نیروهای امنیتی یا مجبور به تسلیم می شوند و یا از پوسه های امنیتی گرفته تا جاده و ولسوالی ها را رها می کنند.

9 هزار نظامی امنیت ملی در برابر تعدادی بس اندک تر از طالبان یارای مقابله ندارد و رهبران میدان های جنگ از میان ناکارآمدترین مقامات بدون تجربه جنگ انتخاب می شوند در حالی که در هر سقوطی تدارکات سنگین نظامی برای طالبان به جا می ماند.

نفوذ داعش در سرپل و سقوط مارجه توسط طالبان تنها نمونه های کوچکی از هزاران مناطقی است که در خطر نابودی به سر می برد که در بی تفاوتی حکومت، رهبران جنگی در انتظار اجازه برای انجام عملیات هستند تا پس از سقوط، سیل تاسف های مقامات در مقابل دوربین ها خودنمایی کند.

مولوی رحمانی، عضو مجلس نمایندگان معتقد است که مارجه در هلمند از لحاظ استراتژیک موقعیت خطرناکی در حوزه جنوب غرب دارد و اگر هلمند سقوط کند، قندوز از حوزه شمال شرق سقوط کرده و معبر داعش در افغانستان هموار می شود.

مراکز تعلیمی و نفوذ روز افزون داعش در شمال بدون هماهنگی های از درون حکومت هیچ گاه به خود رنگ واقعیت نمی گرفت زیرا ثباتی که برای این گروه هراس افکن و تروریست در شمال برقرار شده نتیجه معاملاتی است که بیش از هر زمانی وقوع جنگی به مانند سوریه و عراق را در افغانستان صورت خواهد داد.

در این میان با وجود حضور امریکا و ناتو با در اختیار داشتن پیشرفته ترین امکانات استخباراتی نمی توان وجود داعش در شمال را بدون برنامه ریزی دانست همچنان که نمی توان به درایت حکومت وحدت ملی برای منفعت ملت امید بست.

میدان های جنگ مملو از نیروهای است با کمترین تجهزیات نظامی و اذوقه در مقابل تروریستان طالبی که هم از حمایت داخل و خارج برخوردار هستند که هرچند از نظر نیرو در اقلیت می باشند اما از سوی منابع مالی در رفاه به سر می برند.

تروریست و دشمن نه فقط آنکه با پرچم نابودی مردم را به خاک و خون می کشاند بلکه همان معامله گران مردم و کشور هستند که جان های بی گناهان و منافع کشور را واگذار می کنند.