فرق بين مجاهدين و اشرار.؟ از قسم در خانه كعبه تا جنگ هاي داخلي كابل و ..تماشا نمايد

 

Advertisements