unnamed
وقتی خود کاری انجام داده نیمتوانید ، کوشش کنید که به دیگران هم مزاحمت نکنید
«اعتراض افغانستان به نشست سه جانبه  مسکو».
دکتر صفوی
 د26سامبر 2016
 سه کشور چین، روسیه و پاکستان قراراست فردا (سه شنبه) در مسکو نشستی  درباره راه های برقراری صلح در افغانستان ازجمله نفوذ گروه داعش وتهدید مواد مخدره درمنطقه  برگزار کنند ،  اما نماینده ای از کابل برای حضور در این نشست دعوت نشده  است سخنگوی وزارت خارجه دراین مورد اعتراض نموده است که  گویا این وضعیت ” به معنای نادیده گرفتن حق حاکمیت ملی افغانستان و به رسمیت شناختن گروه طالبان است…..”.
وجالب اینکه  «عبدالروف ابراهیمی» رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در نشست علنی روز دوشنبه گفت : ” نشست سه جانبه کشورهای چین، روسیه و پاکستان را در مسکو دخالت آشکار در امور داخلی افغانستان دانست و گفت که ادامه این نشست ها، برای وضعیت امنیتی سال آینده افغانستان بطور جدی نگران کننده و خطرناک خواهد بود.”. مشکل اساسی ودرک نادرست وزارت خارجه افغانستان ورییس پارلمان این است ؛ وقتی خود نمیتوانید حداقل امنیت شهروندان خودرا بگیرند ، تعریفی ازحاکمیت ملی موجود نیست وکارمثمری درهیچ زمینه دیده نمیشود…چرابه دیگران میچسپید ومانع کار دیگران میشوید ؟ . کشورهای منطقه وفرامنطقوی تا قاف قیامت بخاطرتهدید منافع خویش منتظراز خواب بیدارشدن شما هرگزنخواهند بود ؛ درضمن اینکه شما نگران گویا به رسمیت شناختن طالبان هستید…آیا مگردرون این حاکمیت موجود طالبانی نیست ؟ فکر میکنم که آقای ابراهیمی فراموش کرده است که این کشور هنوزفاقد حاکمیت است وحاکمیت این کشور رادیگران بدست دارند ومن متیقین هستم که این فریاد بیهوده وبیجای پارلمان قطعآ مربوط به تراوش فکری خودشان نبوده ونیست ، این همان گویا دوستان بین المللی شان هستند که درگوش شان پوف میکنند واین سروصداها را به راه میندازند وگرنه اینها بخاطر حاکمیت ملی که وجود ندارد تااین حد فغان سر نمیدادند. دقیقا این فریاد ها ازجای دیگری برخواسته است…، که من درچند قبل دراین مورد اشاره داشتم طورمثال منشی ناتو آقای استولتنبرگ درهمین ماه جاری که  قبلآ ازاین نشست رقیبان خویش درمسکو باخبر بود گفته بود : ” مداخله خارجی ها در امور افغانستان غیر تحمل وغیر قابل قبول است و تمام بازیکنان خارجی باید به حکومت افغانستان کمک نمایند، نه اینکه در امور این کشور مداخله کنند و به حکومت زیان برسانند ” معلوم است که ناراحتی منشی ناتوهرگزاحترام به حاکمیت ملی افغانستان نبوده ونیست ، بلکه این هیاهو ریشه دررقابت های استراتیژیک منطقه است وبس. لذاوقتی خود کاری انجام داده نیمتوانید ، بگزارید که دیگران این کاررا انجام بدهند….!. بادرود/ صفوی