یک مقام ارشد وزارت دفاع ملی !
عبدالله حبیبی وزیر دفاع ، بی کفایت ترین وزیر در کابینه اشرف غنی احمدزی است .