ishchi_versus_dostum-768x432

یک شب:احمد ایشچی تجاوز شد.
شب دیگر: احمد ایشچی مُهرلاک است.
شب دیگر: سند طب عدلی داریم که ایشچی صحت مند است.
شب بعد: اسناد جعل است و ایشچی زخم و خون ریزی دارد.
شب دیگر: ایشچی از ترس و بیم بیرون از خانه شده نمی تواند.
شب بعد: ایشچی در پیش داکتر اورتوپیدی و جلدی دیده شده است.
شب دیگر: ایشچی درمانگاه بگرام رفته است.
شب بعد : ایشچی شفاخانه ی وزیر اکبرخان رفته است.
شب دیگر : ایشچی و پسر اش با هم ملاقات کردند.
شب بعد: آقای ته ینچ این دیدار ایشچی با پسر اش را رد کرد.

و و و
قابل یاد آوریست که درد های بی درمانِ اکبر بای هم پس از هشت سال در سر خط خبر جا گرفته است.

در حالیکه رسانه های غربی در سرخط خبری خویش از پرتاب موشک های دور برد و روسیه از قدرتمند ترین اردوی جهان خبر می دهد.

امیری