2082821

اسکورت نخست وزیر ژاپن

اسکورت نخست وزیر ژاپن شگفت آور بود.(ویدئو)

کاربران شبکه های اجتماعی از حرکت زیبای اسکورت سیندزو آبه نخست وزیر ژاپن که با ظرافت زیاد در ترافیک عمومی شهر حرکت می کرد، شگفت زده شدند. تغییری در خیابان ها به دلیل حرکت اسکورت نخست وزیر وارد نشده بود و راهنماها در خودروها قرار داشتند و با بیرون آوردن دست خود از پنجره روند حرکت اسکورت را هدایت می کردند. مردانی که دستکش های سفید به دست داشتند به رانندگان خودروهای دیگر نشان می دادند که می خواهند در ترافیک عمومی جا بگیرند