unnamed

گرباچف احیای اتحادیه جدید را در داخل مرزهای اتحاد جماهیر شوروی رد نمیکند.

13-12-2016 منبع- نوستی

برگردان بفارسی – دکترصفوی
میخائیل گرباچف رئیس جمهور شوروی سابق درمصاحبه بخاطر 25 سالگرد فروپاشی اتحادشوری گفت : من معتقد هستم که از مرزهای اتحاد جماهیر شوروی سابق، یک اتحادیه جدید می توانید به طور کامل بوجود آید وشرایط این اتحاد هم موجود است . با این حال، او گفت که این اتحادیه باید داوطلبانه باشد.
خبرنگارتاس ازوی پرسید : شما چرانتوانستید ویاسعی بخرچ ندادید درآن زمان تاازفروپاشی جلوگیری نما یید ؟ وچراشما نخواستید چند نفر ازاین اشخاص چون باریس یلتسین…را که به این فروپاشی دست زده بودند گرفتارو زندانی ننمودید ؟
گرباچف گفت :” من بخاطرجلوگیری ازخونریزی واحتمال آغازجنگ داخلی اینکاررا نکردم. ومن خود صحنه راترک کردم.”
وعلاوه مینماید که جاه طلبی یلتسین زمینه ساز فروپاشی شوروی گردید. ونیزدرمصاحبه بااسوشیتدپرس بااینکه نگرش غرب را علیه روسیه انتقاد میکند….گفت : به روابط بهتر آمریکا و روسیه جهان نیاز دارد واین همکاری بین این دوکشور میتواند جهان را در یک مسیر جدید خوب رهنمای کنند.گرباچف اعتراف کرد که از پیروزی ترامپ درانتخابات امریکا شگفت زده شد ه وبرایش غیر قابل باور بوده است. با این حال، او خواست که صبر کنید تا ببینیم که امریکا چه نوع سیاستی در رابطه به روسیه به پیش میگیرد..
ودرپاسخ به یک سوال دیگر در مورد اینکه نگرش تان به پوتین چیست ؟
گفت : ” که او آن را یک رهبر شایسته و مرد قوی میدانم

Advertisements